Institutionen för informationsteknologi

Grupper

Dessa grupper hanterar den dagliga verksamhet vid institutionen.

Ledningsgruppen

För den dagliga ledningen och verkställighet av styrelsens beslut finns en ledningsgrupp bestående av prefekt, fem avdelningsföreståndare (biträdande prefekter), utbildningsprefekt (U-prefekt), forskningsprefekt (FO-prefekt), informatör, personaladministratör, ekonomiadministratör samt samordnarna för TA-personalen (teknisk-administrativ personal). Ledningsgruppen sammanträder varje vecka.

Ledamöter i ledningsgruppen:

Studierektorsgruppen

I studierektorsgruppen ingår studierektorerna, ämneskoordinator samt utbildningsprefekten. Gruppen hanterar löpande och långsiktiga grundutbildningsärenden samt bereder ärenden på uppdrag av ledningsgruppen, prefekten och/eller styrelsen.

Studierektorsgruppen består av:

Gruppen för programansvariga professorer (PAP-gruppen)

PAP-gruppen, som består av de (forsknings-)programansvariga professorerna vid institutionen, samordnar det gemensamma strategiska arbetet med att utveckla institutionens forskning. Konkret handlar det bland annat om att baserat på synpunkter från avdelningarna diskutera fram förslag på hur de icke-programbundna fakultetsmedel som institutionen varje år får från fakulteten skall användas. Gruppen får ibland också i uppdrag att hantera andra övergripande forskningsfrågor. Forskningsprefekten är sammankallande i PAP-gruppen.

PAP-gruppen består av:

 • David Black-Schaffer, programansvarig professor för programmet datorarkitektur och kommunikation
 • Pierre Flener, programansvarig professor för programmet datalogi
 • Sverker Holmgren, programansvarig professor för programmet tillämpad beräkningsvetenskap
 • Bengt Jonsson, programansvarig professor för programmet datorteknik
 • Gunilla Kreiss, programansvarig professor för programmet numerisk analys, forskningsprefekt, (ordförande)
 • Alexander Medvedev, programansvarig professor för programmet reglerteknik
 • Carolina Wählby, programansvarig professor för programmet bildanalys och människa-datorinteraktion

Gruppen för forskarutbildningsansvariga professorer

En forskarutbildningsansvarig professor (FUAP) utses av fakultetsnämnden för varje forskarutbildningsämne och inriktning. Forskarutbildningsansvarig professor har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet och utveckling inom sitt ämne, i samverkan med övriga professorer och lärare i ämnet. Studierektor för forskarutbildningen, är sammankallande i gruppen.

Gruppen av forskarutbildningsansvariga professorer består av:

Lika villkorgruppen / Jämställdhetsgruppen

Medlemmarna i gruppen har uppdraget att fungera som beredningsgrupp i jämställdhetsärenden, exempelvis följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, föreslå jämställdhetsinsatser samt planera och genomföra jämställdhetsprojekt. Vidare har gruppens medlemmar uppdraget att informera sina respektive avdelningar/motsvarande och avdelningsföreståndare/motsvarande om gruppens arbete.

Jämställdhetsgruppen/ Lika villkorsgruppen
Mandatperiod för anställda t. o. m. 220531

Studievägledargruppen

I studievägledargruppen hanteras löpande ärenden och långsiktig planering gällande stöd och administration kring studenter. Gruppen hanterar samordning mellan institutionsstudievägledning, programstudievägledning och kansli och även samarbeten med externa resurser och administrativa enheter kring hantering av studentärenden.

Studievägledargruppen består av:

(Se även studievägledarsidan för mer information om studievägledning.)

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen tar fram och följer upp handlingsplanen för arbetsmiljöarbete samt ansvara för skyddsronder. Gruppen har möten 3 gånger per år.

Arbetsmiljögruppen består av:

Valberedning

Valberedningen ska ta fram förslag på kandidater till institutionsgemensamma ledningsuppdrag.
Sammansättning

 • En ledamot och en personlig suppleant från varje avdelning samt från TA-personal tillsätts av styrelsen efter förslag från ledningsgruppen. För dessa ledamöter är mandatperioden tre år.
 • En av de ordinarie ledamöterna enl. ovan utses av styrelsen till ordf. och sammankallande.
 • Valberedningens ordinarie ledamöter enligt ovan utser en vice ordförande inom gruppen.
 • En doktorandledamot och en doktorandsuppleant utses av ITDR med en mandatperiod på 1 år.
 • En studentledamot och en studentsuppleant utses av UTN med en mandatperiod på 1 år.

Valberedningen består 190307-220831 av:

Uppdaterad  2020-02-14 16:51:58 av Pierre Flener.