Department of Information Technology

Historik

Informationsteknologiskt Centrum (ITC)

Informationsteknologiskt centrum (ITC), på engelska Information Technology Centre, är namnet på de lokaler som universitetet disponerar inom det gamla kasernområdet Polacksbacken. Tidigare kallades området Matematisk-Informationsteknologiskt centrum (MIC), men namnet ändades då matematiska institutionen flyttade till Ångströmslaboratoriet. (Namnbytet är ett rektorsbeslut december 2008.)

Om bildandet av IT-institutionen

Institutionen för informationsteknologi bildades genom en sammanslagning av ett antal institutioner och avdelningar den 1 januari 1999. Kortfattat bildades de fem avdelningarna så här:

  • Institutionen för datalogi och ADB delades. Datalogi blev avdelningen för datalogi och ADB flyttades över till institutionen för informationsvetenskap.
  • Institutionen för datorteknik blev avdelningen för datorteknik, med samma verksamhet som tidigare.
  • Centrumbildningen CMD, Centrum för studium av människan och datorn, blev en egen avdelning; avdelningen för människa- datorinteraktion. Hälften av dåvarande centrumbildning flyttades över till institutionen för informationsvetenskap.
  • Avdelningen för systemteknik som hörde till institutionen för materialvetenskap blev en avdelning vid IT-institutionen istället.
  • Institutionen för teknisk databehandling blev precis som datorteknik en avdelning - avdelningen för teknisk databehandling (TDB) - med samma inriktning som innan sammanslagningen.
  • Centrum för bildanalys (CBA) är en del av institutionen sedan 1 januari 2011. CBA bedriver forskning, forskarutbildning, utveckling och utbildning i datoriserad bildanalys och är gemensamt för Uppsala universitet och SLU. .

Om Polacksbacken

Polacksbacken var mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Under tiden 1928-83 fanns Arméns underofficersskola (kompaniofficersskola) på området. S1 flyttades till Enköping 1982. Ortsnamnet omnämns 1663 som Pålack Backen, 1666 som Polacksbaka. Det kan ha tillkommit vid Sigismunds kröning i Uppsala 1594.

Efter att Upplands regemente flyttat byggdes kasernerna om i etapper. 1987 flyttade dåvarande Institutionen för datalogi och ADB och Institutionen för datorteknik in på området.

Updated  2015-04-23 13:45:11 by Anneli Folkesson.