Institutionen för informationsteknologi

Samordning av IT vid Campus Polacksbacken

Dokumentation av datornätet vid institutionen.

  • Ledare: Henrik, Mikael Österberg
  • Medarbetare: Samtlig IT vid Campus Polacksbaken
  • Startdatum: 2012-11
  • Måldatum: X
  • Beror av:

Kravspecifikation

Intendenturstyrelsen gav i uppdrag till Henrik och Mikael att samordna IT vid Campus Polacksbacekn

Delmoment

Moment Status Anteckningar
Analys klart Löpande redovisning till intendenturstyrelsen
Uppdelning i prioriterade projekt klart Lagring,nät,klienthantering,Filr aka Campus Dropbox
Filr för Campus klart Klustrad lastdelande lösning klart, Certifikat fixade, tester att importera rätt användargrupper klart.
Filr för Campus Stoppat Migrering till driftsmiljö i Fysiks Vmwarekluster påbörjat.
lagring klart Restorelösning för campus mha ny bandrobot i drift. ArcServe system i drift
lagring pågående Restorelösning har större behov än bara band, saknas 1 medium och band bör vara för arkivering.
nätverk pågående Inventering och planering för uppgradering av Campus nätverksinfrastruktur
Filr för Campus klart Planering för migrering till driftsmiljö i Campus Cloud Vmwarekluster påbörjat.
VMware Campus avtal Stoppat Förhandlingar inledda med VMware EMEA, ATEA kallade att vara behjälpliga. UU nivå på denna del.
nätverk pågående Införandeprojekt på UU nivå startat, Campus pilotdel, 3e december nuvarande datum för installation
organisation pågående Ny organisation under framtagande för IT vid Campus.
Fildelning möter sociala medier klart Flertalet andra campus vill köra Filr. Nytt separat projekt tar nu Filr till UU-nivå

Rapporter

När Vem Vad
2013-10 Henrik Lagringsprojektet växt till Cloud och partnerskap med industri
2014-03 Henrik Del av nätverket: Modern firewall växt till UU omfattning
2014-03 Henrik ALA licensering av Zenworks och FilR klart för Campus Polacksbacken
2014-04 Henrik Projektetet kommer kräva större budget. Utbildningsbehovet och utökningarna av omfattningen var inte med i ursprungsbudget
2014-06 Joel Riskanalys klar för NG firewall: Fortigate 1500D fyller våra behov
2016-04 Henrik VMware drog tillbaka prissättning som var intressant. Lunds universitet vill vi försöker ta VMware till förhandlingar tillsammans igen.
2016-04 Henrik En del nät (vlan) flyttade till nytt backbone. Fler förbereds för migrering.
2016-09 Henrik Flera tjänster har flyttats och blivit i 1a hand campusövegripande: lagring,Digital signage, cloud, filr.

Slutrapport

Projektet är ännu ej avslutat.

Övriga anteckningar

Vårt nätprojektsdel med Firewall av Next Generation typ har skalat upp till universitetsövergripande storlek. Även samarbete med Stockholms universitet är i åtanke.
Klienthanteringsprojektet är UU-övergripande och samarbete med Lunds universitet är en möjlighet. Fler och fler campus vid UU ansluter eller uttrycker önskan att få komma med i gemenskapen. - I dag 7 av 10 samarbetar och samarbetet sträcker sig till Lunds universitet och intresse finns från Borås att samverka mer än gemensam kompetensutveckling.
Tillkommit inom samordningen att ta över IT för matematiska institutionen. -Kul med mer gemenskap på campus!
Ny organisation där vi kan samarbeta enklare över institutionsgränserna kommer medföra än bättre nyttjande av de kompetenser som finns på plats.
Cloud och andra automatiseringar av IT kommer medföra flertalet nya möjligheter och visionen är att nya system för kurser och annat skall kunna mycket snabbt vara på plats gentemot idag.
ArcServe fungerar väl för backuper ur VMware miljö. Nästa steg är att ta "resten" av maskinparken. Oro finns ArcServe inte fungerar som klientbackup för tex laptops. Tester får utvisa.
Filr skalades upp i april 2016 till att bli UU-övergripande projekt.

Uppdaterad  2016-09-09 11:03:43 av Henrik Hedlund.