Department of Information Technology

Distribuerade Informationssystem, HT 2013, 5hp

Kursen ges på svenska med inslag av gästföreläsningar på engelska. Slides och del uppgiftsinstruktioner är på engelska.
Kurskod: 1DT066
Kursen i studentportalen.

Returadressen på hemuppgiften är it-disinfo13@lists.uu.se Prefixet "it-" saknas i beskrivningen.
Hemuppgiften finns nu på Föreläsningssidan. Tiden för hemuppgiften är utsträckt från den 25 nov kl 9 till den 27 nov kl 18.
Handledningstider för videopresentation är inlagda till den 28 november. Se Föreläsningssidan.

Kursmål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara övergripande hur internet är konstruerat och fungerar,
  • använda grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk som arbetar på ett distribuerat sätt.
  • demonstrera förståelse för nätverkssäkerhet.
  • resonera om olika typer av begränsningar i ett internetbaserat distribuerat system.
  • designa och analysera ett enkelt distribuerat informationssystem.

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen tar upp:

  • introduktion till nätverk, protokollstackar och dataöverföring,
  • säkerhetstjänster och protokoll; integritet, autentisering, konfidentialitet,
  • introduktion till distribuerade system, "pervasive systems", Internet-of-Things, "Molnet" och sensornätverk,
  • funktion och begränsningar i enkla distribuerade system och tillämpningar.
  • distribuerade minnesmodeller, migrering av processer och "middleware" för distribuerad programmering

Den praktiska delen tar upp; 1) Utforskande av olika protokolls beteenden och 2) Hantering av konflikter i en distribuerad miljö.

Lärare

Huvudärare: Per Gunningberg
Labass: Volkan Cambazoglu, Frederik Hermans

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, studentledda videopresentationer kompletterat med en handledd laboration och en enskild inlämningsuppgift.

Examination

Teoridelen (3 hp) examineras med en kombination av skriftliga (tentamen) och muntliga redovisningar (videopresentationer).
Praktikdelen (2 hp) examineras med inlämnings- och labuppgifter.

Betyg

Betygsskalan är U, 3, 4 och 5. Slutbetyget vägs samman av praktik- (20%) och teoridelarna (80%). Teoridelens betyg sammanvägs med: tentamen (60%) och videopresentationer (20%).

Kurslitteratur

(1) James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", 6th Edition, Pearson, 2012, ISBN: 9780273768968. Finns även som e-textbook och är betydligt billigare.
(2) George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair, "Distributed Systems: Concepts and Design", 5th Edition, Addison Wesley, 2011, ISBN: 0132143011.

Alternativa kursböcker

(3) Det finns en nyutgiven svensk bok som täcker stora delar av kursen:
Valentino Berti, Mats Björkman, Lars-Åke Nordén, Anders Lindgren | Datakommunikation, Liber, 2012, ISBN: 9147052112
(4)En publik och fritt tillgänglig e-book av Olivier Bonaventure: http://www.saylor.org/courses/cs402/

Updated  2013-11-27 07:39:40 by Per Gunningberg.