Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering

Kursinformation

Mål

Efter kursen skall den studerande:

  • Kunna beskriva problemlösning med hjälp av algoritmer
  • Kunna implementera (enkla) algoritmer i programspråket Java
  • Behärska grunderna i god programkonstruktion och objektorienterade programmeringstekniker

Innehåll

Kursen behandlar programmering som metod för problemlösning. Formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspråk är centralt. I kursen används språket Java för implementeringen av program. Dokumentation och testning av program tas upp och en orientering om programmeringsstil och programkvalitet ges. Programmering som metod diskuteras ur vetenskapliga, tekniska och samhälleliga perspektiv, liksom programmeringens betydelse i komplexa system. Dessutom ges en orientering om teorier för beräkningar. Moment som behandlas är t ex Turingmaskiner, finita automater, beräkningsbarhet och komplexitetsteori. Gemensamt med kursen vetenskapsteori ges ett moment om dataetik samt ett seminarium om vetenskapsteoretiska frågeställningar inom datateknik.

Särskild behörighet

Kurserna System i teknik och samhälle: introduktion och Algebra eller motsvarande kunskaper. Kursen bör läsas parallellt med Vetenskapsteori.

Undervisning

Föreläsningar, övningar med studentaktivitet, obligatoriska seminarier och laborationer.

Undervisningsformer

Föreläsningar

Föreläsningar, vilka delvis är av översiktskaraktär. Detta förutsätter att deltagarna studerar kurslitteraturen kontinuerligt under kursens gång. Föreläsningarna som är markerade "reserv" används endast om tiden fram till dessa inte har räckt till för det givna kursmaterialet. Föreläsningsplanen är preliminär och kommer att ändras fortlöpande. Mer information kommer att ges via WWW.

Lektioner/Övningar

Övningar i halvklass. Dessa tillfällen är tänkta för tänkta för att gå igenom exempel, öva i mindre grupper, diskutera och förtydliga svåra moment etc.

Seminarier

Ett obligatoriskt seminarium gemensamt med kursen vetenskapsteori ingår i kursen. Detta seminarium kommer att behandla frågor kring vetenskap, teknik, programmering och mjukvaruutveckling. Inför detta seminarium skall ett mindre individuellt PM skrivas. Närmare anvisningar delas ut i god tid före seminariet.

Programmeringsuppgiften ska redovisas vid ett obligatoriskt seminarium, se menyn.

Gruppuppdelning

lektioner och SI-verksamhet sker i de grupper som årskursen redan är uppdelad i. Laborationer sker tredjedelsklassvis enligt en särkild uppdelning som görs första föreläsningen.

Uppdaterad  2005-04-03 17:00:11 av Anders Berglund.