Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande Programmering, STS, vt 06

Essä, okt 2006

Rubrik: Objektorienterad programmering som problemslösningsstrategi.

Uppgift: Du ska i en essä diskutera objekt-orienterad programmering som problemlösningsstrategi i samband med programmeringsinriktade problem inom teknik. Din essä ska utgöra en personlig betraktelse. Det innebär att du, utöver att redogöra för fakta, ska bedöma och ta ställning. Du tar lämpligen upp följande delämnen i din essä:

  • Vad är objektorienterad programmering? Här kan du självständigt förklara ingående begrepp, såsom exempelvis (men inte enbart) objekt och klass.
  • Sammanfatta självständigt syftet med onjektorienterad programmering.
  • Förklara olika typer av samband mellan klasser och objekt. Var noggrann med att att namnge mde samnad du nämner, samt atr förklara om typen samband gäller klasser och/eller objekt. Ge välmotiverade, utförliga exempel.
  • Ge ett självständigt valt exempel på ett problem där en objektorienterad lösning skulle kunna vara bra. Beskriv kortfattat ett par väsentliga klasser och argumentera för varför din lösningsstrategi är väl vald för detta exempel.
  • Ge ett självständigt valt exempel på ett problem där en objektorienterad lösning skulle vara olämplig. Argumentera för varför en objektorienterad lösningsstrategi inte är väl vald för detta exempel.

Med självständigt valt exempel menar vi ett exempel som du inte kan finna direkt i en kursbok, föreläsningsanteckningar etc.

Senaste inlämningstid: 13 nov kl 12.00

Inlämningsförfarande: Essän ska lämnas in på båda dessa sätt:

  • I Anders Berglunds postfack, hus 1, plan 4.
  • Per e-mail, såsom en pdf-fil, postscript fil eller en Word-fil, till Anders Berglund. Subject-raden ska bara innehålla texten "Examination", skriven på exakt detta sätt (med citattecknen)

Format: Ditt svar ska vara en till två sidor långt, med normala typsnitt, sidformat etc. Du ska dessutom konstruera en försättssida, där du anger ditt namn och personnummer samt försäkrar att du självständigt, utan hjälp av kamrater, eller ociterade Internet-källor har löst uppgiften. Denna sida ska signeras i pappersveresionen

Eventuella meddelanden till examinator ska lämnas sist på samma sida. Ingen annan text får finnas på detta blad.

Vi förbehåller oss rätten att söka efter tecken på fusk av olika slag, såsom samarbeten och/eller avskrift eller översättning av material från webben.

Uppdaterad  2006-10-25 18:43:59 av Anders Berglund.