Institutionen för informationsteknologi

Examination

Obs! Sidan är under utveckling och kan komma att förändras utan förvarning

Betyg

Kursen examineras i nedanstående komponenter

Examinationsmoment Obligatoriskt moment Kvalitetsresultat Kommentar
Dugga U,G 0, 10 - 30
Projekt U,G 0,10,30,40
Delredovisning projekt U,G ej kvalitetsbedömn.
Projektseminarium U,G,K ej kvalitetsbedömn.
Lektionsuppgifter ej obl 0 - 10
Laborationer U,G,K 0 - 10
Essä U,G 0, 10, 20

K innebär att laborationen kan kompletteras för betyget G.
Betygen U,G är grundresultat. Sifferresultaten anger ett kvalitetsresultat utöver grundresultatet.
För betyg 3 på kursen krävs G på samtliga obligatoriska moment.
För betyget 4 krävs G på samtliga obligatoriska moment samt kvalitetsresultat 51.
För betyget 5 krävs G på samtliga obligatoriska moment samt kvalitetsresultat 71.

Angående rester mellan år:

Om du är godkänd på följande moment, gäller resultatet som G, utan kvalitetspoäng på samma moment även nästföljande år:

  • Dugga och Essä (Du måste med andra ord ha godkänt på båda dessa för att kunna "spara" dem till nästa år)
  • Projekt, med delredovisning och semnarium
  • Alla labbar

Kvalitetspoäng för lektionsutppgifter kan inte sparas.

Duggan

Duggan genomförs i en tentamenssal och har kortsvarsfrågor på grundläggande programmeringsbegrepp.

Projekt

Projektet bedöms efter svårighet (lätt, svårt) och kvalite (godkänt, väl godkänt) enligt följande:

Godkänt Väl godkänt
Lätt 0 30
Svårt 10 40

Lektionsuppgifterna

Poäng ges för förberedelser av lektionsuppgifter till lektionerna. Lösningsförslagen behöver inte vara korrekta, det som premieras är att ha tänkt igenom uppgifterna. Samarbete om lösningsförslag är tillåtna. Varje student avgör själv om han/hon är förberedd inför lektionerna, genom att markera förberedda uppgifter på en lista. Studenter som uppger sig har förberett uppgifter kan ombedas redovisa dem vid tavlan, eller tas till individuella "stickprovsförhör". Förberedelser kan ge maximalt 2,5 poäng av tentamens totala poäng per lektionstillfälle. Det går inte att få bonus för uppgifter utan att vara närvarande vid lektionen.

Laborationerna

För varje laboration anges en sista inlämningdag. Laborationer som lämnats in senast denna dag och som rättas till betyget godkänt utan komplettering, ger 2p

Essän

Essän ger ett kvalitetsbetyg 0, 10 eller 20. 10 är "normalbetyget".

Uppdaterad  2007-03-18 13:46:16 av Anders Berglund.