Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering 2006

Kursinformation

Mål

Efter kursen skall den studerande:

  • Kunna beskriva problemlösning med hjälp av algoritmer
  • Kunna implementera (enkla) algoritmer i programspråket Java
  • Behärska grunderna i god programkonstruktion och objektorienterade programmeringstekniker

Innehåll

Kursen behandlar programmering som metod för problemlösning. Formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspråk är centralt. I kursen används språket Java för implementeringen av program. Dokumentation och testning av program tas upp och en orientering om programmeringsstil och programkvalitet ges. Programmering som metod diskuteras ur vetenskapliga, tekniska och samhälleliga perspektiv, liksom programmeringens betydelse i komplexa system. Dessutom ges en orientering om teorier för beräkningar. Gemensamt med kursen vetenskapsteori ges ett moment om dataetik samt en laboration angående kvalitativa forskningsansatser.

Särskild behörighet

Kurserna System i teknik och samhälle: introduktion och Algebra eller motsvarande kunskaper. Kursen bör läsas parallellt med Vetenskapsteori.

Undervisning

Föreläsningar, övningar med studentaktivitet, obligatoriska seminarier och laborationer.

Undervisningsformer

Föreläsningar

Föreläsningar, vilka delvis är av översiktskaraktär. Detta förutsätter att deltagarna studerar kurslitteraturen kontinuerligt under kursens gång. Föreläsningarna som är markerade "reserv" används endast om tiden fram till dessa inte har räckt till för det givna kursmaterialet. Föreläsningsplanen är preliminär och kommer att ändras fortlöpande. OH-bilder, programkod etc kommer att ges via webben i nära ansltning till föreläsningen.

Lektioner/Övningar

Övningar i halvklass. Dessa tillfällen är tänkta för tänkta för att gå igenom exempel, öva i mindre grupper, diskutera och förtydliga svåra moment etc. Övningarna bygger på aktivt deltagande och förberedelser inför lektionerna av studenterna, och kommer delvis att göras med studenter vid tavlan. Förberedelseuppgifter distribueras via webben.

Seminarier

Programmeringsuppgiften ska ventileras vid ett seminarium, se menyn.

Eget arbete

Utöver laborationsuppgifterna är det bra träning att arbeta med övningsuppgifter och exempel, t ex från övningstillfällena eller boken. Bästa, ja, kanske enda, sättet att lära sig programmera är att programmera. Detta kan ta tid, så räkna med att lägga ner mer tid än den schemalagda handledningstiden för att lösa uppgifterna.

Gruppuppdelning

Lektioner sker i de grupper som årskursen redan är uppdelad i. Laborationer (förutom den första) sker tredjedelsklassvis enligt en särkild uppdelning som görs tidigt under kursen. Den första laborationen genomförs i fjärdedelsgrupper enligt en särskild uppdelning.

Uppdaterad  2006-03-20 21:46:05 av Anders Berglund.