Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Grundläggande programmering för STS1 VT 2007

Välkommen till kursen! Klicka i menyn till vänster för att välja undersida.

Kursinformation

Mål


Efter kursen skall den studerande:

  • Kunna beskriva problemlösning med hjälp av algoritmer
  • Kunna implementera (enkla) algoritmer i programspråket Java
  • Behärska grunderna i god programkonstruktion och objektorienterade programmeringstekniker

Innehåll


Kursen behandlar programmering som metod för problemlösning. Formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspråk är centralt. I kursen används språket Java för implementeringen av program. Dokumentation och testning av program tas upp och en orientering om programmeringsstil och programkvalitet ges. Programmering som metod diskuteras ur vetenskapliga, tekniska och samhälleliga perspektiv, liksom programmeringens betydelse i komplexa system. Dessutom ges en orientering om teorier för beräkningar. Gemensamt med kursen vetenskapsteori ges ett moment om dataetik samt en laboration angående kvalitativa forskningsansatser.


Särskild behörighet


Kurserna System i teknik och samhälle: introduktion och Algebra eller motsvarande kunskaper. Kursen bör läsas parallellt med Vetenskapsteori.


Undervisning


Föreläsningar, övningar med studentaktivitet, obligatoriska seminarier och laborationer.

Undervisningsformer

Föreläsningar


Föreläsningar, vilka delvis är av översiktskaraktär. Detta förutsätter att deltagarna studerar kurslitteraturen kontinuerligt under kursens gång. Föreläsningarna som är markerade "reserv" används endast om tiden fram till dessa inte har räckt till för det givna kursmaterialet. Föreläsningsplanen är preliminär och kommer att ändras fortlöpande. OH-bilder, programkod etc kommer att ges via webben i nära anslutning till föreläsningen.


Lektioner/Övningar


Övningar i halvklass. Vid dessa tillfällen går vi igenom exempel, övar i mindre grupper, diskuterar och förtydligar svåra moment etc. Övningarna bygger på aktivt deltagande och förberedelser inför lektionerna av studenterna, och kommer delvis att göras med studenter vid tavlan. Förberedelseuppgifter distribueras via webben.


Seminarier


Programmeringsuppgiften ska ventileras vid ett seminarium, se menyn.


Eget arbete


Utöver laborationsuppgifterna är det bra träning att arbeta med övningsuppgifter och exempel, t ex från övningstillfällena eller boken. Bästa, ja, kanske enda, sättet att lära sig programmera är att programmera. Detta kan ta tid, så räkna med att lägga ner mer tid än den schemalagda handledningstiden för att lösa uppgifterna.


Gruppuppdelning


Lektioner sker i de grupper som årskursen redan är uppdelad i. Laborationer (förutom den första) sker tredjedelsklassvis enligt en särkild uppdelning som görs tidigt under kursen. Den första laborationen genomförs i fjärdedelsgrupper enligt en särskild uppdelning.

Lärare

Sven SandbergPavel KrcalFrédéric HazizaAnders Berglund


Gruppindelning

Under kursen delas studenterna in i grupper. Grupperna varierar mellan olika moment:

  • På lab 1 var klassen indelad i fjärdedelar.
  • På lab 2-5 är klassen indelad i tredjedelar. Gruppindelningen syns om du går in på Resultat. Vilken tid varje grupp labbar syns om du går in på Undervisningsplan.
  • På lektioner är klassen indelad i halvor. Då gäller halvklassindelningen som ni har sedan tidigare. Vilken tid varje grupp labbar syns om du går in på Undervisningsplan.
  • På lab 2-5 samarbetar studenterna i par, givetvis inom samma tredjedelsklass. Vem som samarbetar med vem kan bestämmas på labben.
  • På projektet samarbetar studenterna i par. Paren får, men behöver inte, vara samma som på labbarna.

Om du vill byta lektionsgrupp under kursens gång, kontakta Sven.
Om du vill byta labgrupp, kontakta Pavel eller Frédéric.

Tidigare kursinstanser

Uppdaterad  2007-05-10 09:33:54 av Frédéric Haziza.