Rapportmall med exempel

1MD115 / sommar 2003


Titel, namn, epost

1 Analys - Vilka är användarna och vad vill de göra?

I den här deluppgiften ska du genomföra en användaranalys och en uppgiftsanalys - dvs. identifiera och beskriva: Du ska genomföra följande aktiviteter:

Dokumentera resultaten under rubrikerna nedan.

1.1 Användarprofiler

Under den här rubriken dokumenterar du användarprofilen/profilerna enligt exemplet nedan.

Exempel - Bokning av tvättider

Totalt finns ca 500 presumtiva användare. Bostadsrättsföreningen innehåller både unga, ensamstående, barnfamiljer och äldre. Användarna kan delas in i följande grupper:
YngreBarnfamiljÄldre
Ålder18-3020-5050-80
Hushållstyp1-2 pers2-5 pers1-2 pers
KönKvinnor/mänKvinnor/mänFlest kvinnor
DatorvanaStorMellan - storLiten
TvätterfarenhetRel litenMellan - storStor, fasta vanor
Tvättvanor Små mängder
oregelbundna tider
sen kväll
spontantvätt
Stora mängder
ofta och regelbundet
eftermiddag, tidig kväll, helg
paniktvätt
Små mängder
regelbundet
dagtid
fast tvättdag
Språk
Svenska talas och förstås hjälpligt av i stort sett hela användargruppen. Det finns några personer med små kunskaper i svenska. För deras skull måste språket i gränssnittet vara mycket enkelt och kompletteras med symboler.
Funktionshinder
Följande funktionshinder finns representerade; synskador/nedsatt syn, hörselskador/nedsatt hörsel, färgblindhet.
Omsättning
Genomströmningen i husen är relativt låg och sker framförallt i gruppen unga - ensamstående/par.
Hjälpmedel
Idag bokar man tvättider på en tavla i tvättstugan. Tanken är att man ska kunna göra det över intranätet istället. Majoriteten av hushållen har tillgång till egen dator, Majoriteten av användarna har PC eller Mac - av varierande ålder, med varierande operativsystem och de vanligen förekommande webbläsarna. Några personer har inte tillgång till dator - för dem som inte har det måste bokningen göras tillgänglig på annat sätt.
Vid bokning behöver man tillgång till en kalender.
Yttre faktorer - regler
Bokning av tvättider styrs idag av hur tvättavlan ser ut. Det finns 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare och ett torkskåp. Dessa bokas i 2-timmarspass. Man har tillgång till torkutrustningen en timme efter bokad tid.
Tvättstugan är öppen mellan 07.00 och 22.00.
Eventuella problem hanteras av fastighetsskötaren.
Användning
Bokar tvättider gör man relativt sällan. Som mest någon eller några gånger i veckan. Eftersom man idag har tvättavla (varje hushåll har en tvättnyckel) bokar man oftast i samband med att man tvättar. Varje användningstillfälle varar högst någon minut.
När det nya systemet införs tas den gamla tvättavlan bort.

1.2 Observation av användare

Studera någon som utför den uppgift som systemet ska stödja, gärna även i den ursprungliga miljön (alltså innan ett webbgränssnitt införs). Notera hur användaren gör, vilka svårigheter som uppstår och oväntade händelser som inträffar. Tänk på följande när du observerar:

Dokumentera observationer under den här rubriken.

1.3 Intervju

Intervjua en tänkt användare och fördjupa kunskapen om vilka krav en användare ställer och hur man resonerar kring den uppgift som ska utföras. Tänk på följande när du intervjuar

Dokumentera intervjun under den här rubriken.

1.4 Uppgiftsbeskrivning

Under den här rubriken sammanställer du resultaten av intervjun och observationer enligt exemplet nedan.

Exempel - Bokning av tvättider

Uppgifter
Användarna vill kunna utföra följande uppgifter
Vem, när och varför
Normalt är det den som tvättar som också bokar. I undantagsfall bokar någon annan medlem i hushållet tiden.
Tvättider bokas i stort sett när som helst under dygnet. även om tvättstugan är stängd mellan 23.00 och 07.00 kan man komma åt tvättavlan och boka en tid.
Syftet med att boka en tvättid är inte tiden i sig, utan att försäkra sig om att man kan tvätta sina smutsiga kläder innan garderoben blir tom. Det förekommer även en del "spontantvättning" - dvs. att man tvättar i en maskin som råkar vara ledig, utan att man bokat tid.
Boka enstaka tvättid
I dagsläget utför användaren följande steg när han/hon vill boka en tvättid:
  1. Användaren kontrollerar vilka tider som är lediga i närheten av den tid som han/hon hade tänkt sig. Ev. har användaren en kalender att kontrollera emot.
  2. Användaren bokar den tid som stämmer bäst med hans/hennes önskemål.
Undantag, misstag, etc.
Fysisk/psykosocial miljö
Den tänkta användningsmiljön är på dator i hemmet. I de flesta hem är datorn fortfarande en burk som står på ett skrivbord och som startas vid behov. Det är inte så att man är ständigt uppkopplad. Det krävs alltså en viss insats för att komma åt de tjänster som finns på intranätet. Något som kan upplevas som jobbigt av användarna.
Barnfamiljens hem präglas av ett visst mått av kaos - vilket ställer krav på presentationen - det måste gå att avbryta en bokning och lämna tvättbokningen när som helst under processen.
Den ensamstående/det unga parets hem präglas av att hushållets medlemmar tillbringar mycket tid hemifrån - när man väl är hemma, är man ofta på väg nånstans. Det måste därför gå snabbt att komma åt bokningen och boka en tid.
Den äldre personen har mer tid, men kanske ett större motstånd mot att använda datorn, om man har någon överhuvudtaget.
Förbättringar
Spontantvätt - tvättiderna styrs idag av hur tvättavlan ser ut. Med det nya systemet skulle man kunna införa mer differentierade tvättider och ge mer plats för spontantvätt. Både de yngre hushållen och barnfamiljerna har uttryckt behov av just spontantvätt. Samtidigt finns den äldre användargruppen som har ganska rigida tvättvanor, och som absolut inte vill överge dessa. En lösning måste ge plats för båda önskemålen. Med intranätet erbjuds t.ex. en kontaktkanal (e-mail) som skulle kunna utnyttjas till att kontakta den som bokat en tid för att kontrollera om han/hon behöver alla maskinerna, hela tvättiden.
Boka flera tider - idag kan varje hushåll bara boka en tid i taget. Med det nya systemet behöver det inte finnas några begränsningar i hur många tider som varje hushåll skulle kunna boka. Dock måste man nog införa någon form av regler för bokningen så att ett hushåll inte kan lägga beslag på de mest attraktiva tiderna ett helt år framöver.
Sammanställning
Det ska gå att: Systemet måste uppfylla följande punkter vad gäller användbarhet:

2 Design av prototyp

I den här deluppgiften ska du ta fram designidéer som uppfyller kraven du identifierat under analysfasen. Du ska genomföra följande aktiviteter. Dokumentera resultaten under rubrikerna nedan.

2.1 Scenarier

Dokumentera hur man genomför några uppgifter med hjälp av det tänkta systemet. Ta med alla steg användaren behöver gå igenom för att utföra varje uppgift. Se exemplet nedan.

Exempel - Bokning av tvättider

Stina startar datorn för att boka en tvättid. Hon klickar på tvättmaskinsikonen på skrivbordet och kommer direkt in i kalendern för innevarande månad. Eftersom hon behöver en tvättid så snabbt som möjligt, senast i morgon förmiddag, klickar hon på knappen "Första lediga tid". Alternativet som visas (i en separat ruta) passar inte så bra, så Stina klickar på "Nästa". Det alternativet passar ännu sämre så Stina backar med "Föregående". Stina bokar den tiden genom att klicka på knappen "Boka". Hon anger också att hon bara behöver en tvättmaskin och torkskåpet genom att markera dem i rutan med en schematisk bild över tvättstugan och dess utrustning. När Stina är klar skriver hon ut tvättiden för att sätta upp den på dörren. (Man kan också spara tiderna som notisar på skrivbordet.) Sedan stänger hon tvättbokningen och stänger av datorn.

2.2 Skisser

Ta fram skisser över designidéer - börja på övergripande nivå och koncentrera er på struktur och navigering. Använd papper och penna. Dokumentera och motivera struktur (uppbyggnad) och hur användaren ska kunna navigera.

2.3 Webbgränssnitt

Konstruera en enkel interaktiv webbaserad prototyp.

3 Utvärdering

3.1 Scenariobaserad utvärdering

Låt en användare testa prototypen enligt de tidigare beskrivna scenarierna (2.1 ovan) samtidigt som han eller hon "tänker högt". Gruppen observerar utan att hjälpa användaren eller störa och noterar svårigheter och interaktion som inte fungerar som det var tänkt. Här krävs en viss balansgång, det gäller att uppmuntra användaren att fortsätta prata utan att styra honom eller henne i någon bestämd riktning. Om användaren tystnar kan det tyda på att gränssnittet är svåranvänt, att det kräver hela ens uppmärksamhet. Dokumentera vad användaren säger och gör, här kan finnas vissa skillnader. Skriv slutligen ett protokoll från utvärderingen som innehåller de problem som uppstår och förslag till hur dessa ska lösas.

Exempel - Bokning av tvättider

Först så ska jag klicka på tvättmaskinsikonen, kan det vara den här? Det tar lite tid, nu kommer det upp något. Jaha, det är en almanacka. Nu ska jag hitta första lediga tid. Ska jag bläddra i almanackan? Hur ser man vad som är ledigt? Blir tyst en lång stund. Kan det vara den här knappen?

Protokoll
Problem Lösningsförslag
Svårt att hitta knappar för tidbokning. Flytta knappar högst upp på ytan.
Lägg högre kontrast på knappar.

4 Slutsatser, diskussion

Sammanfatta resultatet och diskutera era erfarenheter av arbetet.