Institutionen för informationsteknologi

Medicinsk informatik

Nya möjligheter för effektiv sjukvård i framtiden

Kursen medicinsk informatik ger en grund för att kunna tillämpa informations-teknologiska kunskaper inom medicinska vetenskaper samt inom hälso- och sjuk-vård. Vi tar upp grundläggande begrepp och frågeställningar samt beskriver några av de mer centrala medicinska tillämpningarna av modern IT. Speciellt betonar vi vad som här är speciellt, och vad man måste ta hänsyn till för att kunna utveckla effektiva och användbara IT-stöd.Kursen tar bl a upp medicinsk dokumentation, journalhantering, medicinsk bildanalys och bildbearbetning, medicinska standarder, lagar och förordningar, medicinsk terminologi, modellering och simulering i diagnos och terapi, medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd, användargränssnitt inom hälso- och sjukvården, telemedicin, biomekanik m.m. Ett grupparbete där man får analysera ett IT-system inom hälso- och sjukvård ingår.Idag är IT-stöd av olika art viktiga hjälpmedel för arbete inom hälso- och sjukvård. Utformningen måste göras sådan att den anpassas till sjukvårdens speciella krav.
Medicinsk bildbehandling och olika telemedicinska system är idag vanliga. Man kan få hjälp med att framställa, lagra och skicka bilder, få expert-stöd på distans m.m.Många delar av vård- och omsorg saknar idag effektiva IT-stöd, t ex äldreomsorgen. Här skulle man kunna stödja utvecklingen med hjälp av nya tekniska hjälpmedel.Modern teknik, mobila IT-stöd, snabb och enkel kommunikation skulle kunna bidraga till att medicinsk vård skulle kunna förbättras. Kursen ger en grund för att Du ska kunna delta i detta! Förkunskaper: 40p Naturvetenskap eller teknik, inklusive grundkurs i människa-datorinteraktion Kursmål: Ge kunskap om olika metoder och tekniker för IT-användning inom medicin, hälso- och sjukvård.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Anneli Svensson.