Uppsala universitet
Institutionen för informationsteknologi


Lösningsförslag, tentamen i Programmeringsteknik I, 2011-10-25

Uppgift 1
a)

 public void minMax() { 
  int small = month[0], large = month[0]; 
  for (int i=0; i large) 
    large = month[i]; 
   if (month[i] < small) 
    small = month[i]; 
  } 
  System.out.println("Största värdet="+large+", minsta="+small); 
 } 
b)
7
4
1
-2
c)
if (x>=4 && x<=7)
  System.out.println("OK"); 

Uppgift 2
public class Sphere {
  
 private double r,x,y,z; 
  
 public Sphere() { 
   this.x=0.0; this.y=0.0; this.z=0.0; 
  this.r=1.0; 
 } 
  
 public Sphere(double inx, double iny, double inz, double inr) { 
  this.r=inr; this.x=inx; this.y=iny; this.z=inz; 
 } 
  
 public double volume() { 
  double v = 4.0/3.0*Math.PI*Math.pow(this.r,3); 
  return v; 
 } 
  
 public void setRadius(double inr) { 
  this.r=inr; 
 } 
  
 public double getRadius() { 
  return this.r; 
 } 
  
 public String toString() { 
  String s = "x="+x+", y="+y+", z="+z + ", r="+r; 
  return s; 
 } 
  
} 
public class TestSphere {
 
 public static void main(String[] arg) { 
  Sphere s1 = new Sphere(); 
  Sphere s2 = new Sphere(1.0,2.0,3.0,4.0); 
  s1.setRadius(14.0); 
  double v = s1.volume(); 
  System.out.println("volume = "+v); 
  double r = s2.getRadius(); 
  System.out.println("radius = "+r); 
  System.out.println(s2); 
 }  
}
Uppgift 3
import java.util.*;

public class Galaxer {
  private int[] ellips;
  private int[] medurs;
  private int[] moturs;

  public Galaxer() {
    ellips = new int[10000];
    medurs = new int[10000];
    moturs = new int[10000];
  }

  public void mataIn(int bildNummer, int galaxTyp) {
  if (galaxTyp==1) //elliptisk
    ellips[bildNummer-1]++;
  else if (galaxTyp==2) //spiral medurs
    medurs[bildNummer-1]++;
  else if (galaxTyp==3) //spiral moturs
    moturs[bildNummer-1]++;
  else
    System.out.println("Felaktigt val.");
  }

  public void elliptiskaGalaxer() {
    for (int i=0; i 3) {
      System.out.println("Felaktig galaxtyp.");  
      return -1;
    }
    for (int i=0; i=antalPers) antal++;
      }
      else if (galaxTyp==2) {//spiral medurs    
        if (medurs[i]>=antalPers) antal++;
      }
      else if (galaxTyp==3) {//spiral moturs    
        if (moturs[i]>=antalPers) antal++;
      }
    }
    return antal;
  }
}Uppgift 4
public class SimuleraMatchning { public static void main (String[] arg ) { // Skapa en population som kan innehålla 50 individer Population pop = new Population(50); Individ ny; String id, id1, id2; int [] egenskaper = new int[10]; int antal=50; for (int i=0; i=0) { // Ta reda på individernas identitet id1=pop.getIndivid(index1).getId(); id2=pop.getIndivid(index2).getId(); System.out.println(id1 + " och " + id2 + " passar bäst. " + " Matchningsvärdet="+min); } // if } // main } // SimuleraMatchning public class Population { private Individ[] grupp; private int antal; public Population () { this.grupp = new Individ[10]; this.antal=0; } public Population (int maxAnt) { this.grupp = new Individ[maxAnt]; this.antal=0; } public void läggIn(Individ ny) { this.grupp[this.antal]=ny; this.antal++; } public int matchningsVärde(int index1, int index2) { int v = this.grupp[index1].matchningsVärde( this.grupp[index2] ); return v; } public Individ getIndivid(int index) { return this.grupp[index]; } } public class Individ { private String id; private int[] egenskap = new int[10]; public Individ() { id="NN"; } public Individ(String ident, int[] värden) { this.id=ident; for (int i=0; i<10; i++) { egenskap[i]=värden[i]; } } public int matchningsVärde(Individ annan) { int sum=0; for (int i=0; i<10; i++) { sum = sum + (int) (Math.pow( this.egenskap[i]-annan.egenskap[i], 2)); } return sum; } public String getId() { return this.id; } }