Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Examination

Kursen examineras genom följande moment:

  • Planering och uppföljning av projktet
  • Redovisning i en skriftlig rapport
  • Redovisning muntligt i seminarieform
  • Vetenskaplig poster
  • Populärvetenskaplig presentation på nätet
  • Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment

Nedan beskrivs de ingående inslagen mer grundligt.

Planering och uppföljning av projktet

Projektarbetet skall planeras i tid och kostnad. Planeringen skall vara sådan att varje deltagare är medveten om var i projektet man befinner sig och hur mycket resurser som använts. Arbetstid, datortid, kostnad för programvara skall planeras och budgeteras för. När projekten diskuteras skall det ekonomiska/resursmässiga läget presenteras.

Redovisning i en skriftlig rapport

Projektarbetet skall resultera i en vetenskaplig rapport. Denna kan vara skriven på god svenska eller engelska, vilket språk som används ska avgöras i samråd med era handledare. Ni kan använda det ordbehandlingsprogram som ni tycker passar er bäst, förslagsvis Word eller LaTeX. Om ni har mycket matematiska formler i texten kanske LaTeX är att föredra. Ni kommer att få kompendiet "Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LaTeX - En handledning för handfallna" av Andreas Kähäri utdelat. Dessutom kan ni ha nytta av ett dokument skrivet av Michael Thuné som behandlar hur man skriver en vetenskaplig rapport som finns här. LaTeX-filen till detta dokument finns här. En LaTeX-malloch en Word-mall finns nu tillgänglig. Ni ska ändra i titel (undertitel kan slopas) och författare. Om ni har skrivit rapporten på engelska skall "Rapport i Teknisk-vetenskapliga datorberäkningar" ändras till "Report in Scientific Computing Advanced Course" och "Juni 2005" till "June 2005". Ni kan om ni vill dessutom byta bilden i det vita fältet och lägga in en egen bild. Däremot skall ni inte ändra något i de gråa fälten!

Redovisning muntligt i seminarieform

En föreläsning med Maria Mattiasson finns inlagd i schemat. Därefter håller alla grupper en presentation av sitt projekt på 20 min. (grupper om 2 studenter) som filmas. Denna presentation ska beskriva vad ni gör i projektet - hur långt ni har kommit, vilka frågeställningar som är aktuella och hur ni har tänkt att lösa uppgiften. Därefter spegelvisas detta för 2 grupper i taget.

Slutligen håller alla projektgrupper en slutpresentation som sammanfattande ska beskriva projektet - vad som är gjort och vad resultatet blev.

Ni kan använda OH (det kommer att finnas OH-blad och OH-pennor i 2507), Powerpoint eller Prosper (Powerpoint-liknande verktyg som är baserat på LaTeX, se dokumentation.)

Vetenskaplig poster

Anders Boulogner håller en föreläsning där han berättar hur man ska göra en poster för att få den läst. Därefter ska varje projektgrupp göra en poster. Lämpligt verktyg för att göra en sådan poster är Powerpoint. En mall samt en närmare beskrivning av hur postern ska tillverkas kommer att finnas här längre fram. Val av språk - god svenska eller engelska - ska göras i samråd med handledaren. Postern ska slutligen skrivas ut på en speciell posterskrivare och monteras på lämpligt sätt. En speciell "postersession" då dessa postrar presenteras för de anställda på TDB planeras. Ni hittar en mall till postern här.

Populärvetenskaplig presentation på nätet

En föreläsning finns inlagd där Niklas Johansson går igenom vad man ska tänka på då man gör en webpresentation. Alla grupper ska sedan göra en populärvetenskaplig presentation av sitt projekt på nätet. Val av språk görs på samma sätt som för rapporten och postern. Presentationen ska följa Uppsala universitets grafiska profil vilket enklast åstadkoms genom att använda php-mallar eller wiki. Ni hittar dokumentation kring php och wiki här. Material som bilder etc. samt eventuell html-kod lägger ni i katalogen /it/kurs/projektTDB/public_html/vt05/projektx, där x ska bytas ut mot ert projektnummer. Ingångssidan till era presentationer hittar ni här.

Uppdaterad  2007-05-28 08:47:57 av Niklas Johansson.