Bedömning

Categories in the cognitive domain of Bloom's taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001)

Categories in the cognitive domain of Bloom’s taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001)

Figure by Nesbit

Under projektet får du möjligheten att utforska alla delar av Blooms kognitiva domän. För högre betyg måste du uppvisa högre ordningens tänkande (Analyze, Evaluate och Create).

Projektet bedöms:

  • främst utifrån hur väl projektet relaterar till kursens lärandemål med särskilt vikt vid concurrency (samtidighet) 
  • inte utifrån hur väl slutresultatet uppfyller det ursprungliga projektförslaget
  • löpande efter hur uppsatta delmål uppnås.

Individer bedöms:

  • främst utifrån hur väl individen uppvisar förståelse för kursens lärandemål och hur de relaterar till projektet, särskild vikt läggs vid concurrency (samtidighet) 
  • utifrån hur väl individen i detalj kan redogöra för sitt eget bidrag till projektet 
  • även utifrån sin övergripande förståelse och förmåga att redogöra för projektet som helhet. 

Exempel

Följande exempel syftar till att visa skillnader i resonemang för högre betyg.

Designval

Ni har bestämt er förr att använda en viss lösningsmetod/algoritm.

Betyg 3
Ni berättar om metoden ni valt och motiverar ert val (t ex. “den var lätt att implementera”, “den löser vårt problem”, “vi kände till metoden sedan förut”).
Betyg 4
Ni motiverar ert designbeslut genom att redogöra för metodens lämplighet i er implementation (t ex. “i vår implementation behövs en lösning som tillhandahåller X vilket metod A gör”).
Betyg 4,5
Ni jämför med andra metoder och deras lämplighet (t ex. “metod B tillhandahåller också X men är inte lika effektiv under förutsättning G”)
Betyg 5
Ni redogör även för konsekvenser av ert val och jämför med konsekvenser av andra val (t ex. Genom att använda metod A hamnar vi i situation H där problem L måste lösas. Om vi använt metod B skulle vi i stället hamnat i situation I med problem M. Problem M är lättare att lösa än problem L, men vi anser att den effektivitet vi uppnår genom att använda metod A är viktigare.”)

Fler exempel

Notera att exemplet ovan rör sig om just ett exempel och att ni inte skall försöka uppfylla just detta exempel eller använda exemplet som en exakt mall. Använd istället exemplet som inspiration och försök hitta så många tillfällen som möjligt att uppvisa högre ordningens tänkande. Exempel på områden där du kan försöka uppvisa högre ordningens tänkande:

  • Val av programmeringsspråk (fokus på concurrency).
  • Designval (algoritmer, datastrukturer, systemarkitektur, mm).
  • Utvärdering av resultat.
  • Analys av kluriga buggar relaterade till concurrency.

Listan ovan är inte sorterad i prioritetsordning. Listan är inte heller heltäckande.