Department of Information Technology

Anders Arweström Jansson

professor at Department of Information Technology, Division of Visual Information and Interaction

Email:
Anders.Arwestrom.Jansson[AT-sign]it.uu.se
Telephone:
+4618-471 2859
Mobile phone:
+46 70 4250090
Visiting address:
Room POL ITC 2162 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postal address:
Box 337
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar i människa-datorinteraktion, mer specifikt om den mänskliga faktorn, kognitiva arbetsanalyser och design av sociotekniska system. Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, design av gränssnitt för interaktion med komplexa system, samt om villkor för framgångsrik automatisering och automation.

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering och design av gränssnitt för interaktion med komplexa, dynamiska och icke-transparenta system. Man jag intresserar mig också för hur människor utvecklar expertis vid användning av sådana system, samt för principer för automation och automatisering som tar hänsyn till människans kognitiva konstitution.

Jag är huvudhandledare för Ida Löscher (licentiat april 2016), Anton Axelsson (licentiat maj 2016) och Rebecca Andreasson. Jag har tidigare varit huvudhandledare för Mikael Erlandsson (disputerade maj 2014), och Patrik Stensson (disputerade december 2014), samt bihandledare för Eva Olsson (disputerade 2004), Lars Winkler Petersson (disputerade 2008), Mikael Laaksoharju (disputerade 2014) och Simon Tschirner (disputerade 2015).

På mitt initiativ startade vi våren 2016 forskargruppen Technology in Human Reasoning (TiHR). I gruppen ingår fyra doktorander och ett antal seniora forskare. Vi ägnar oss åt både grundforskning och forskning med tillämpningar inom tågtrafiksystemet, sjukvården och vägtrafiken. Forskningen finansieras av Trafikverket (tåg) och Akademiska sjukhuset (sjukvård). Inom TiHR jobbar vi med både empiriska och analytiska ansatser, och vi kombinerar fälststudier med experiment i lab-miljö.

26-27 oktober 2017 står min forskargrupp vid Institutionen för informationsteknologi som värdar för SweCog 2017, Swedish Cognitive Science Associations årliga nationella konferens i ämnet Kognitionsvetenskap.

Undervisning och forskarutbildningskurser

Jag har undervisat kontinuerligt i snart 20 år, 1-3 kurser som huvudlärare per läsår. Förutom obligatoriska grundkurser i människa-datorinteraktion har jag regelbundet haft kurser i kognitiv psykologi, IT-system och männsikor i samspel, samt människan i komplexa system. Jag gör inhopp som gästlärare på flera andra kurser.

Jag organiserar och ger regelbundet forskarutbildningskurser i ämnen som situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kognitiva arbetsanalyser mm. Det händer att doktorander från andra lärosäten och institutioner deltar i mina kurser. Senaste kursen var en metodkurs inom ramen för forskarutbildningen i människa-datorinteraktion tillsammans med Mats Lind och Iordanis Kavathatzopoulos.

Jag ämnesgranskar varje år mellan fem och femton examensarbeten, oftast från STS-, HCI-, IT- och DV-programmen.

Industrianknytning

Jag arbetar via anställning hos Experis som oberoende tredjepartsgranskare åt Bombardier Transportation AB som tillverkar nästa generations tunnelbanetåg åt SL. 

Uppdrag

Jag har tidigare varit utvärderare åt Universitetskanslerämbetet i de nationella utvärderingarna av högskoleutbildningarna i kognitionsvetenskap och interaktionsdesign. Jag har utfört motsvarande utvärderingar i Danmark för utbildningarna i kognitionsvetenskap och informatik. 

Under omställningen av de svenska högskoleutbildningarna till Bologna-reformen var jag ordförande i Programrådet för Matematik, Datavetenskap och Fysik vid Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten. 

2006 - 2010 var jag IT-institutionens exjobbssamordnare

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.