Institutionen för informationsteknologi

Självskattning av digitala kompetenser hos lärare i grundskola och gymnasiet

Introduktion

I och med nya skrivningar i läroplaner för förskola, grundskola och gymnasiet uppstår ett behov hos lärarkåren i nämnda skolformer att utveckla digitala kompetenser av olika slag. I grundskolan lyfts programmering in som en del av matematikämnet vilket innebär att en stor lärarkår behöver ha grundläggande färdigheter i programmering. Andra ämnen i grundskola och i gymnasiet ska i större utsträckning inbegripa olika aspekter av digitalisering och använda digitala verktyg i sin undervisning.

Detta projekt syftar till att följa hur lärare utvecklar sin s.k. self-efficacy inom olika aspekter av digitala kompetenser. Begreppet self-efficacy saknar en bra svensk översättning men brukar ofta översättas som självskattning. Det inbegriper i korthet den visshet man har om sin egen förmåga att hantera olika typer av problemsituationer - även om det handlar om något man aldrig har mött förut.

Aktiviteter

  • Under en 18-månadersperiod att följer vi i första hand en grupp lärare och hur de utvecklar sin digitala ämnesidentitet och självskattning.
  • Som en del i projektet kommer under Maj och Juni ett antal kompetensutvecklingsinsatser att genomföras. Mer information om dessa och länk till anmälan kan du hitta här.
  • Den 14:e Juni 2018 kommer det att arrangeras ett lokalt PROFFS-day event för lärare i förskola, grundskola och gymnasiet samt bibliotekspersonal inom region Uppsala. Mer information om detta samt länk till anmälan kan du hitta här.

Personer

Forskare

Referensgrupp

  • Mikael Björk, IT-gymnasiet
  • Patrick Dorls, Uppsala kommun
  • Sara Lundberg, Uppsala kommun
Uppdaterad  2018-03-08 11:45:54 av Lars-Åke Nordén.