Bokens omslag i miniatyr

Köp hos StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos BokusLänken öppnas i nytt fönster

I  N  N  E  H  Å  L  L


Bokens startsida < Bokens innehåll

Användarcentrerad systemdesign

Bokens innehåll

 

Kapitel 1 av boken finns att hämta hem som exempel.

"Problem eller möjligheter", kapitel 1 i boken. (PDF 414 Kb)

Innehållsförteckning


Förord av Bengt Sandblad  9
Författarnas förord  11

Del 1  Användbar IT
1  Problem eller möjligheter  19
Kostnader för dåliga datorstöd  20
Problem i IT-utvecklingsprojekt  21
Organiserad eller oorganiserad användbarhet i systemutvecklingsarbete  23
Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen  28
En värdegrund för användarcentrerad systemdesign  29
Process framför produkt  30
Teknikfokus kontra användarfokus  30
Gammal eller ny teknik  31
Principer för användarcentrerad systemdesign  32
Övningsuppgifter  37
2  Människa-datorinteraktion  39
Diskussion om MDI  42
Olika syn på MDI  44
MDI som ett hantverk  45
MDI som kognitionsvetenskap  45
MDI som ett tekniskt tillämpningsområde  46
MDI som ett stöd till systemutvecklingen  47
Talang, teori och process  48
Källor till mer information om MDI  49
Litteratur  49
Organisationer, länkar och konferenser  52
3  Användbarhet  55
En enhetlig terminologi  57
Användarvänlighet  57
Upplevelsebaserad utveckling  58
Beställarkompetens  58
Användbarhet enligt ISO 9241-11  61
Användbarheten i konkreta termer  65
Användbarhetsmål/-krav  72
Hjälpmedel för att uppnå användbarhet: Riktlinjer och Style Guides  74
Arbetsmiljöaspekter  79
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm.  79
Kognitiva arbetsmiljöproblem  81
Åtgärder för att minska kognitiva arbetsmiljöproblem  84
Relationen arbetsmiljö och systemutveckling  85
Tillgänglighet och design för användare med särskilda behov  86
Kognition, beslutsfattande och modeller  89
MMSO-modellen  90
Övningsuppgifter  98	
Del 2  Användarcentrering och systemutveckling
4  Användarcentrerad systemdesign  101
Användarcentrerad design enligt ISO  105
Design för användbarhet  107
Användarcentrerad systemdesign – definition och nyckelprinciper  109
Användarcentrerad design – ett historiskt perspektiv  114
User Centered Systems Design  115
Modellbaserad utveckling – GOMS och KLM  117
Direktmanipulering  119
Usability Engineering  121
UTOPIA – ett praktiskt exempel på deltagande design  123
Kontextbaserad design  126
Användarstudier  128
Teoretisera om användare  129
Reflektera med användare  129
Socioteknisk design  130
Sammanfattning  130
Övningsuppgifter  131
5  Systemutvecklingsprocessen – från vattenfallsmodellen till iterativ utveckling  133
Forskning om systemutvecklingsmodeller och processer  133
System- eller mjukvaruutveckling  135
Process, modell eller metod  135
Systemutvecklingsmodellen i ett historiskt perspektiv  137
Koda-och-fixa-modellen  137
Den stegvisa modellen  138
Vattenfallsmodellen  139
Inkrementell utveckling.  141
Spiralmodellen  143
Iterativ utveckling  145
Den evolutionära utvecklingsmodellen  147
Systemutvecklingsmodellen och användarcentrering  148
Del 3  Utveckla för användbarhet
6  Användbarhetsdesign – en process för att utveckla användbara system  153
Vad är användbarhetsdesign  154
En process för användbarhetsdesign  156
Kravanalys  159
Användbarhetsguide  161
Evolutionär utveckling – iterativ design  163
Införande  169
Generellt  170
Övningsuppgifter  171
7  Användbarhetsdesignern – en viktig roll i utvecklingsprocessen  173
Bakgrund  173
Definition av rollen  175
Användbarhetsdesignern i praktiken  178
Övningsuppgifter  181
8  Användarcentrerad systemdesign och kommersiella systemutvecklingsprocesser  183
Användarcentrering kan inte tas för givet  184
Rational Unified Process  187
RUP och prototyping  189
Dynamic Systems Development Method  190
DSDM och prototyping  192
The Usability Engineering Lifecycle  193
Kommersiella processers förhållande till användbarhet och användarcentrering  195
Användbarhetsdesign inom ramen för RUP  197
Användningsfall – hur bra är de egentligen  202
Några andra utvecklingsprocesser  209
Tänkbara problem vid införande av användarcentrering  212
Problem vid systemutvecklingsarbete  213
Övningsuppgifter  218
9  Några metodsteg i den användarcentrerade systemdesignen  219
Användar- och uppgiftsanalys  219
InformationsAnvändningsAnalys (IAA)  224
Vad görs i en IAA?  226
Hur görs en IAA?  227
Hur resultaten dokumenteras  232
Hur en IAA används  233
Scenarier och storyboard  233
Utformning och design  234
Estetisk design  241
Prototyping  242
Metoder för prototyping  243
Exempel på tillvägagångssätt vid prototyping  246
Kontextuell prototyping – placera utvecklarna närmare användarna  250
Användning av video som designstöd  253
Klassificering av användbarhetsmetoder enligt ISO  254
Metoder med direkt medverkan av användare  256
Metoder med indirekt medverkan av användare  256
Några vanliga utvärderingsmetoder  257
Expertutvärdering  257
Fältstudier  258
Scenariobaserad utvärdering  259
Gruppgranskning  260
Laboratorieutvärdering  260
Sammanfattande om utvärderingsmetoder  261
Övningsuppgifter  264
Del 4  Projektarbete och användardeltagande
10  Det användarcentrerade projektet  271
Projekt och projektstyrning  274
Projektets mål och syfte  275
Projektorganisationen  276
Bemanning av projekt  278
Projektplanering  279
Affärsnyttan av projektet  283
Projektets kontext  284
Projektuppföljning  284
Riskanalys  285
Projektgranskning  286
Ledarskapet i projekt  286
Användarmedverkan i utvecklingen  287
Riktlinjer för användarmedverkan  288
Riktlinjer för hantering av återkoppling från användarna  289
Riktlinjer för urval av användare  290
Urvalsfaktorer  291
Urvalsmetoder  293
Verksamhetsutveckling kontra systemutveckling  296
Olika utvecklingssammanhang  296
Integrerad design  298
Prototyping i verksamhetsutvecklingen  299
Visioner och framtidsscenarier  302
Att införa en ny systemutvecklingsprocess  304
Fallstudie: Införande av användarcentrerad systemdesign vid RSV  306
Definiera användarcentrerad systemdesign för organisationen  306
Modellera användarcentrerade processaktiviteter  307
Sammanfattande resultat och slutsatser  310
Övningsuppgifter  312
11  Sammanfattning och diskussion  313
Referenser  317
Index  329
Överst på sidan ↑