Bokens omslag i miniatyr

Köp hos StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos BokusLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos AdlibrisLänken öppnas i nytt fönster

I  N  N  E  H  Å  L  L


Bokens startsida < Principer för ACSD

Användarcentrerad systemdesign

Principer för ACSD

 

I boken definierar vi begreppet användarcentrerad systemdesign. Detta gör vi genom att formulera ett antal grundprinciper som måste följas för att verklig användarcentrerad systemdesign skall kunna sägas äga rum. Att vi valt att formulera principer är just för att sätta ner foten och tala om vad man måste åstadkomma. En princip är nämligen en allmänt accepterad handlingsregel eller lag eller sanning som man kan använda för att generera andra principer, och därmed tämligen styrande.

Principerna summerar våra forskningsresultat och erfarenheter av att integrera en användarcentrerad designfilosofi i ett stort antal organisationer och projekt. Andemeningen i principerna har vi försökt att fånga i nedastående bild.

Illustration av användarcentrerad systemdesign

Definition
Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Denna baseras på följande nyckelprinciper.

Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall tidigt vara vägledande i utvecklingen. [mer info...]

Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare skall aktivt medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systemets livscykel. [mer info...]

Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt. [mer info...]

Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en för alla inblandade parter enkelt förståelig representation. [mer info...]

Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna. [mer info...]

Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och kriterier för designen skall så långt som möjligt styra utvecklingen. [mer info...]

Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall innehålla dedikerade och medvetna designaktiviteter. [mer info...]

Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av kompetenser. [mer info...]

Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras tidigt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång. [mer info...]

Integrerad systemdesign – alla delar som påverkar användbarheten skall integreras med varandra. [mer info...]

Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen skall specificeras, anpassas och införas lokalt i varje organisation. [mer info...]

En användarcentrerad attityd – en användarcentrerad attityd skall alltid etableras. [mer info...]

Genom att tydligt definiera organisationens syn på användarcentrerad design och specificera tydliga generella principer kan vi undvika att begreppet missbrukas. Vi kan dessutom vägleda de utvecklare som vill arbeta användarcentrerat i hur de skall genomföra detta i processen. Men, som tidigare antytts, är användarcentrerad systemdesign en process. Processen talar om för utvecklarna vad de skall göra, hur och när, samt vilket resultat som kan förväntas. För närvarande finns ingen sådan process kommersiellt tillgänglig som är sant användarcentrerad enligt definitionen och principerna för användarcentrerad systemdesign. Det torde dock vara fullt möjligt att anpassa vilken process som helst till dessa principer.

Slutligen är attityden till användarcentrering avgörande för framgången i att utveckla användbara system. Vi har dock sett att många organisationer har blivit slavar under utvecklingsprocessen, i det att den valda utvecklingsprocessen blir händelsernas centrum. Det verkar som att många användare av t.ex. Rational Unified Process (RUP) tycker att det är viktigare att följa utvecklingsprocessen än att reflektera över hur användarcentrerad och effektiv processen är. För att till fullo dra fördel av processen är man angelägen att fullfölja allt vad den anger, och inte på allvar ifrågasätta vad som är bäst för nuvarande projekt i sitt sammanhang.

Överst på sidan ↑