Department of Information Technology

TRAIN

Information environment for train drivers

This project was funded and managed by Swedish National Rail Administration and carried out by independent researchers. The project has provided a multi-disciplinary investigation by using task and ergonomic analyses, usability evaluation of the ATC system and analyses of stress, mental workload and work hours. The project was finalised September 2001.

Final summary with recommendations.pdf.gif

TRAIN - TRAfiksäkerhet och INformationsmiljö för tågförare.pdf.gif
Projektets syfte var att beskriva och analysera tågförarens informationsmiljö och arbetssituation och dess påverkan på förarbeteendet och på trafiksäkerheten; att identifiera trafiksäkerhetsmässiga effekter av förares speciella arbetssituation i trafiktäta områden, exempelvis i Stockholms pendeltågsområde; och att skapa underlag för att förbättra tågförarens informationsmiljö och arbetssituation.
Projektet har genomförts av Banverket i samverkan med SJ och avslutades under september 2001. Projektledare Lena Kecklund, MTO Psychology. Tel. 08-555 788 04

Avslutande sammanfattning med rekommendationer.

Delprojekt 1 - Beskrivning av tågförarsystemet

Delprojektet ska ta fram en beskrivning av tågförarsystemet (funktion, teknik, förare och organisation för att framföra ett enskilt tåg) och dess gränsytor mot andra delar av tågtrafiksystemet, exempelvis tågförarens samverkan med tågtrafikledningen. Undersökningen genomförs med hjälp av observationer, intervjuer och videoinspelningar av banan. Detta delprojekt genomförs av Institutionen för psykologi och pedagogik vid Linköpings Universitet, kontaktperson Erik Lindberg (tel. 013-28 21 99), och Avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet, kontaktperson Bengt Sandblad.

Delprojekt 2 - Informationsmiljö och arbetsuppgifter (avslutat)

I detta delprojekt beskrivs och analyseras vissa arbetsuppgifter i tågförarsystemet och en ergonomisk analys av förarens informationsmiljö genomförs. Delprojektet genomförs av Institutet för Energiteknik i Halden, Norge. Kontaktperson Conny Holmström (tel. +47 69 21 22 95).

Delprojekt 3 - Arbetssituation och arbetstider

Delprojekt 3 innebär att kartlägga stress och belastning i tågförarens arbetssituation samt att utvärdera arbetstidsscheman. Likaså jämförs tågförarens arbetssituation för köravsnitt med och utan ATC. Undersökningen genomförs med hjälp av frågeformulär och en intensivstudie av vakenhet och fysiologi. Delprojektet genomförs av Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Kontaktperson Göran Kecklund (tel. 08-728 69 43).

Projektorganisation

I projektets styrgrupp ingår representanter för Banverket och för SJ stab Trafiksäkerhet. En referensgrupp är "bollplank" till projektet och får kontinuerlig information om arbetet. I denna grupp ingår fackliga företrädare (Gunnar Norsten, SEKO, Hans Nirholt, ST), instruktionsförare Tomas Larsson, Per Almqvist SJ/PPÅ, företrädare för tågtrafikledningen, Järnvägsinspektionen och för personalavdelningarna på SJ och Banverket. En kontaktgrupp med skyddsombud i Hagalund finns också (Cay Laxén, SEKO, Yngve Karlsson, ST, Göran Axelsson, SLFF).

Papers

Kecklund, L. och projektgruppen i TRAIN (2001). Slutrapport från TRAIN-projektet. Risker och säkerhetshöjande åtgärder i tågförarsystemet.
Sammanfattning.
Summary in english.

Kecklund, L., Fogelström, T., Jonsson, Ö., Olsson, E. & Svensson, U. (2001). Användarperspektiv på utformningen av signalanläggningen - Slutrapport från arbetet i signalgruppen.

Olsson, E., Stjernström, R., Borälv. E., Jansson, A. & Kecklund, L. (2001). Utveckling av lokförarens informationsmiljö genom användarcentrerad systemutveckling.

Stjernström, R. (2001). The Train Prototype; User-Centred Design with Rapid Prototyping in Java and XML. Teknisk rapport 2001-016, IT/MDI, Uppsala universitet. ISSN 1404-3203.

Olsson, E., Kecklund, L., Ingre, M. & Jansson, A. (2001). Lokförarens informationsmiljö och ATC. Ett användarperspektiv. Teknisk rapport 2001-013, IT/MDI, Uppsala universitet. ISSN 1404-3203.

Kecklund, G., Ingre, M., Söderström, M. & Åkerstedt, T. (2001). Tågtrafik och säkerhet: hur kan lokförarens arbetsmiljö förbättras. Stressforskningsrapport nr 298, Institutet för Psykosocial Medicin, IPM och Avdelningen för Stressforskning, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

L.Kecklund, M. Ingre, G. Kecklund, M. Söderström, T. Åkerstedt, E. Lindberg, A. Jansson, E. Olsson, B. Sandblad, P. Almqvist (2001). The TRAIN -project: Railway safety and the train driver information environment and work situation - A summary of the main results. Signalling Safety 2001, London, UK.

Söderström, M., Ingre, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T., Kecklund, L. (2001). Lokförarens arbetsbelastning - påverkan på sömn, trötthet och prestation. Institutet för Psykosocial medicin (IPM), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Ingre, M., Söderström, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T. & Kecklund, L. (2000). Lokförares arbetssituation med fokus på arbetstider, sömn, stress och säkerhet. Stressforskningsrapport nr 292, Institutet för Psykosocial medicin (IPM), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Kecklund, G., Åkerstedt, T., Ingre, M. & Söderström, M. (2001). Train drivers working conditions and their impact on safety, stress and sleepiness: a literature review, analyses of accidents and schedules. Stress Research Report no 288, National Institute for Psychosocial Factors and Health (IPM), Department of Public Health Sciences, Division for Psychosocial Factors and Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
This is a translation of a Swedish report published in January 1999.

Kecklund, L., Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B., Ingre, M., Kecklund,G., Söderström, M., Åkerstedt, T., Lindberg, E. & Almqvist, P. (2001). The train drivers work situation and use of information - a system safety perspective. Presenteras på CSAPC, 2001, 24-26 september, Mûnchen.

Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B., Lindberg, E. & Kecklund, L. (2001). Tågförarsystemet och lokförarens informationsmiljö. Presenteras på Transportforum 2001, 10-11 januari, Linköping.

Olsson, E., Sandblad, B. & Kecklund, L. (2000). Säkerhetssamtal inom tågtrafik. Nuläge och förändringsbehov. Teknisk rapport 2000-033, IT/MDI, Uppsala universitet. ISSN 1404-3203.postscript abstract

Jansson, A., Olsson, E. & Kecklund, L. (2000). Att köra tåg: Lokförarens arbete ur ett systemperspektiv. Teknisk rapport 2000-031, IT/MDI, Uppsala universitet. ISSN 1404-3203.

Lindberg, E., Almqvist, P. & Kecklund, L. (2000). Tågförarsystemets organisatoriska förutsättningar. Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.

Endast för projektmedlemmar:Arbetsmaterial, delprojekt 2, etapp 2.

Kecklund, L., Ingre, M., Kecklund, G., Söderström, M., Åkerstedt, T., Lindberg, E., Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B. & Almqvist, P. (2000). Railway safety and the train driver information environment and work situation. Abstract, to be presented at COMPRAIL 2000, 11-13 September 2000, Bologna, Italy.

Ingre, M., Söderström, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T. & Kecklund, L. (2000). Critical incidents (human errors) related to sleep and sleepiness: A cognitive energetical approach. Abstract, to be presented at the 15th Congress of the European Sleep Research Society, September 12-16, 2000 Istanbul, Turkey.

Ingre, M., Söderström, M., Kecklund, G., Åkerstedt, T. & Kecklund, L. (2000). Insomnia and the effect on sleepiness among train-drivers with extremely irregular working hours. Abstract, to be presented at the 15th Congress of the European Sleep Research Society, September 12-16, 2000 Istanbul, Turkey.

Hollnagel, E., Lindberg, E., Sverrbo, M., Olsson, E. & Skriver, J. (1999). Analyser av Järnvägsolyckor och -tillbud. IFE/HR/F-99/1137.

Jansson, A., Olsson, E., Lindberg, E. (1999) Trafiksäkerhet och informationsmiljö för lokförare. Litteraturöversikt över studier inriktade mot tågförarsystemet och klassifikation av järnvägsolyckor och tillbud.

Hollnagel, E., Sverrbo, M., Green, M. (1999). Projekt TRAIN: Slutrapport från delprojekt 2, etapp 1. Draft.

Hollnagel, E. (1999). Accident analysis and Barrier Functions. IFE/HR/F-99/1121.

Kecklund, G., Ingre, M., Åkerstedt, T. (1999). Lokförarens arbetssituation och konsekvenser för säkerhet, stress och sömnighet: litteraturöversikt, olycksanalys och turlisteanalys. Draft.

Updated  2003-11-29 18:23:45 by Erik Borälv.