Institutionen för informationsteknologi

Fristående Kurser

Följande information riktar sig till dig som läser fristående kurser och som till exempel vill ta ut en fristående kandidatexamen i datavetenskap. Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter.

Observera: För närvarande är det svårt att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap med datakurserna enbart från IT-institutionen eftersom få av kurser på grundläggande nivå är öppna för fristående studenter. Kurser i datavetenskap från andra universitet kan dock eventuellt räknas med i en examen.

LÄS DATAVETENSKAP SOM FRISTÅENDE STUDENT

- Några saker att notera:

  • Studenter som inte läser på ett program kan bara söka kurser som är märkta med FRI, DIST eller NÄT i institutionens kurslista, se aktuell termin.
  • För fullständig information om förkunskapskrav, se "Kursplan med kurslitteratur" för aktuell kurs i Studentportalen.
  • Flertalet av IT-institutionens kurser har kurser i matematik som förkunskapskrav, se matematiska institutionen.
  • Notera att det kan bli problem med schema- och tentakrockar om man läser kurser utanför program och på flera institutioner.
  • Nedanstående kurser räcker ofta inte för heltidsstudier. För att läsa på heltid bör kurserna kombineras med andra ämnen.
  • I listan nedan betyder "period 1,3" att kursen ges flera gånger per år, i detta exempel både i period 1 och 3, medan "period 1+2" betyder att kursen sträcker sig över två perioder.

Nedan ser du rekommenderade kurser som ges av IT-institutionen:

Rekommenderade baskurser: Förkunskapskrav (ej fullständigt) Ges (fn) period:
Människa-datorinteraktion, 5hp Grundläggande behörighet 1, 2, 4
Beräkningsvetenskap I, 5hp Linjär algebra och geometri, Envariabelanalys 3, 4
Datorarkitektur 7. 5hp En fortsättningskurs i programmering 1+2
Algoritmer och datastrukturer II, 5hp 60 hp inkl 15 hp ma, 30 hp dv, Algoritmer och datastrukturer I 2
Speciellt för lärarstudenter, men öppen för alla:
Datavetenskapens didaktik 10hp 120 hp inklusive minst 45 dv eller pedagogik 1+2

För att nå upp till kraven för en examen finns det många andra fortsättningskurser (på grundnivå och på avancerad nivå), se IT-institutionens hemsida.

Här ser du en graf som illustrerar i vilken ordning kurserna kan läsas.


Rekommenderade matematikkurser

(för att se när kurserna ges och förkunskapskrav, se matematiska institutionen):

Observera att alla kurser inte alltid är öppna för fristående studenter.

Baskurs i matematik, 5 hp
Algebra I, 5 hp
Linjär algebra och geometri I, 5 hp
Logik och bevisteknik, 5 hp
Automatateori, 5 hp
Envariabelanalys, 5/10 hp
Sannolikhet och statistik, 5 hp

Dessutom kan följande kurser vara bra:
Diskret matematik, 5 hp
Kombinatorik, 5 hp

Ett bra alternativ är att söka kurspaketet Matematik I, 30hp, som består av Baskurs i matematik, 5 hp, Linjär algebra och geometri, 5 hp, Algebra I, 5 hp, Beräkningsvetenskap I, 5 hp och Envariabelanalys, 10 hp.

DISTANS- OCH/ELLER ONLINEKURSER

IT-institutionen ger vissa kurser som distans- och/eller nät-kurser. Med nätkurser avses kurser utan några fysiska träffar för studenterna utöver eventuellt tentamenstillfälle. Distanskurser kan ha några träffar men det är vanligtvis frivilligt för studenterna att delta.

Observera att det kan finnas överlapp i innehållet mellan nedanstående kurser och de rekommenderade kurserna ovan. Om du vill läsa några av dessa kurser i kombination med de rekommenderade kurserna, kontakta studievägledare, studievagledare@it.uu.se.

Information om kursen ges via hemsida där det också framgår på vilket sätt kursen examineras etc. Se aktuell kurs på IT-institutionens hemsida.

Nät- resp distanskurser Typ Förkunskapskrav (ej fullständigt) Ges (fn) period:
Datorarkitektur I, 7,5 hp DIST En forts kurs i prog 1+2
Informationsteknologi, 7,5 hp NÄT, DIST Grundläggande behörighet 1+2
Objektorienterad prog, med Java, 10 hp NÄT, DIST Grundkurs i prog 3+4
Människa-datorinteraktion, 5 hp NÄT, DIST Grundläggande behörighet 1, 4

FRISTÅENDE KANDIDATEXAMEN I DATAVETENSKAP

Observera: För närvarande är det svårt att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap med datakurserna enbart från IT-institutionen eftersom få av kurser på grundläggande nivå är öppna för fristående studenter. Kurser i datavetenskap från andra universitet kan dock eventuellt räknas med i en examen.

Kandidatexamen kräver att du har läst och avklarat 180hp totalt. Bara avslutade kurser räknas - delpoäng från oavslutade kurser räknas alltså inte in i summan.

Minst hälften av dessa poäng, alltså minst 90hp, ska vara i huvudområdet - det du tar examen i, exempelvis datavetenskap. Övriga poäng får vara i vilket område som helst, så det finns stora möjligheter att plocka in vad man vill där, men det måste finnas minst 30hp i ett och samma område - ett så kallat biområde. För en examen i datavetenskap är det vanligaste biområdet matematik, eftersom många datavetenskapliga kurser kräver kurser i matematik, men biområdet kan i princip vara vad som helst som det går att ta examen i.

I dina 90hp inom huvudområdet ska ingå ett examensarbete på 15hp, se information från IT-institutionen.

Det finns också ett krav på progression inom huvudområdet, alltså ett nivåkrav, vilket framgår av kursplanerna på Studentportalen. Minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet måste vara på minst G2F-nivå. Examensarbetet, som du ju måste ha i alla fall, uppfyller hälften av detta men du behöver alltså minst 15hp till på G2F-nivå eller högre (avancerad nivå). Å andra sidan får en kandidatexamen bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

En kurs nivå framgår av dess formella kursplan, som du kan hitta genom studentportalen. Nivåerna betyder:
- G1N - kursen har endast gymnasiala förkunskapskrav (N=Nybörjare).
- G1F - kursen har mindre än 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (F=Fortsättning).
- G2F - kursen har minst 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.

Det finns inga nivåkrav för kurser i biområdet eller andra områden.

Du kan räkna in kurser från andra högskolor i din examen, men den sista kurs du läste måste vara från den högskola du tar examen från.

När du ska ta ut en examen kan du titta på fakultetens informationssida. Se även Examenenhetens hemsida.

Du kan titta på hur vårt Kandidatprogram i datavetenskap ser ut för att se en lämplig struktur för hur du kan lägga upp dina studier. Tänk dock på att vissa kurser som ges av oss bara är sökbara för studenter på särskilda program.

Uppdaterad  2017-05-08 11:44:38 av Anna Eckerdal.