Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Projektplanen

Ett av de formella förkunskapskraven till exjobbet är att det finns en av institutionen godkänd projektplan. Det betyder att du inte formell kan påbörja jobbet (bli registrerad på kursen) förrän projektplanen har godkänts. Den skall vara framtagen av uppdragsgivaren och studenten tillsammans. Projektplanen kan ses som ett kontrakt mellan student, handledare och universitetet (institutionen, programmet).

OBS. Projektplanen är något annat än en annons som beskriver ett 'exjobb'.

Stolpar

Titel

Titeln är preliminär, dvs den slutgiltiga rapporten kan mycket väl ha en annan titel. Titeln bör inte vara längre än ca. 12 ord.

Bakgrund

Här beskrivs i vilket sammanhang examensarbetet skall utföras. Vilka förutsättningar gäller, vad är målet med exjobbet från uppdragsgivarens synpunkt, vad finns och har gjorts tidigare, och under vilka förhållanden jobbet skall utföras.

Uppgiftsbeskrivning

Här beskrivs mer detaljerat innehållet i examensarbetet: vad som skall göras och vilka moment ingår. Speciellt skall den beskriva vad som är den intressanta delen i problemet, samt hur denna skall analyseras och lösas. Här bör det alltså framgå att arbetet uppfyller kraven som universitetet har på ett exjobb på denna nivå.

Tillvägagångssätt

Vilka system, verktyg och metoder som skall användas. Relevant litteratur (det är oftast en del av arbetet att ta fram ytterligare litteratur). Hur resultatet skall utvärderas och dokumenteras.

Relevanta kurser

En lista på kurser som du har tagit och som är särskilt relevanta för examensarbetet. Detta är dels en hjälp för exjobbssamordnaren att hitta ämnesgranskare, men också en nyttig övning för dig som student - om det är svårt att identifiera dessa kurser är det kanske inte ett lämpligt exjobb för just dig.

Avgränsningar

Det är också viktigt att skriva ner vad som inte ingår i uppdraget. Detta förebygger att exjobbet sväller ut okontrollerat. Med fördel kan du skriva ner några punkter som ingår i mån av tid, men räkna med att tiden ofta inte räcker.

Tidsplan

Här framgår det när jobbet ska göras och hur mycket tid som allokerats till varje moment (noggrannheten kan variera, men inget moment ska vara större än 4 veckor). Tidplanen skall ta hänsyn till faktorer som gör att man inte jobbar heltid med exjobbet (semester, kurser som ska avslutas, andra åtaganden). Ofta genomförs moment parallellt, t.ex. rapportskrivningen pågår under hela arbetet. Rita gärna en bild som förtydligar sammanhanget mellan olika moment. Rapporteringsmöten bokas in med ämnesgranskaren.

Tips

  • Tänk på vem som skall läsa projektplanen och skriv därefter!
  • Fundera på och skriv ner vad som anses vara kärnan i examensarbetet, och vad som har potential att vara stommen i rapportens analyserande del.
  • Tänk på vilket forskningsämne (eller vilken kurs du har gått under din utbildning) som ligger närmast det aktuella arbetet. Skriv sedan projektplanen med detta ämne i åtanke, dvs lyft fram de bitar som gör examensarbetet intressant för en lärare/forskare i just detta ämne. En projektplan som är skriven på detta sätt blir oftast klarare och konkretare (och lättare att hitta ämnesgranskare till).
  • Examensarbeten i datavetenskap innefattar ofta en implementeringsdel. Se till (i tidsplanen) att den inte blir för stor. Det intressanta att skriva om i din rapport är normalt det som händer före och efter implementerandet, inte implementerandet i sig. Det måste finnas tid till det.
  • Att utveckla ett färdigt verktyg (dvs skarpt användbar för uppdragsgivaren) innebär mycket rutinarbete, vilket inte märks i rapporten. Inom ramen för examensarbetet är det oftast bättre att ta fram en prototyp; att vidareutveckla eller integrera den i företagets system passar bättre som avlönat arbete.
Uppdaterad  2022-03-03 10:42:32 av Johannes Borgström.