Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Detta är en kopia av internt/jamstalldhet/plan06 (Fri, 16 Oct 2015 17:10:06)

Jämställdhetsplan vid Institutionen för informationsteknologi 2006

Denna plan omfattar all verksamhet inom Institutionen för informationsteknologi. Alla anställda och alla studenter inom institutionen är därmed berörda. Planen kompletterar Uppsala universitets och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplaner. Jämställdhetsplanen gäller för år 2006. De juridiska utgångspunkterna för jämställdhet finns angivna i Uppsala universitets jämställdhetsplan.

För mer information angående planer på universitets- och fakultetsnivå, se Uppsala Universitets jämställdhetskommitté samt fakultetens jämställdhetsutskott.

Ansvarsfördelning

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet vid institutionen. Vid institutionen skall finnas ett av institutionsstyrelsen utsett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet har i ansvar att följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, planera och genomföra jämställdhetsprojekt, samt ansvara för att jämställdhetsplanen uppdateras kontinuerligt. Kontaktombudet skall också ge studenter och anställda stöd beträffande problem och frågor som rör jämställdhet inom institutionen.

Vid institutionen finns också en jämställdhetsgrupp utsedd av styrelsen.

�tgärdsplan 2006

Under 2006 avser institutionen att vidta följande åtgärder för att bidra till jämställdheten inom institutionen. Genomgående vill vi upplysa och utbilda medarbetarna i jämställdhets- och genusfrågor, och stärka strävandet efter en jämnare könsfördelning på institutionen. Den analys och undersökning vi planerar för 2006 ska omsättas i starkare åtgärder 2007 och senare, men redan nu måste vi alla anstränga oss för att bryta den mycket sneda könsfördelningen.

Kontaktombud

 • Det ska finnas ett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet ska ha fortsatt regelbunden kontakt med berörda studentorganisationer.

Ansvarig: Prefekt samt kontaktombudet för jämställdhet.

Sexuella trakasserier/könsrelaterade kränkningar

 • Det ska finnas en kontaktperson angÃ¥ende könsrelaterade kränkningar (sexuella trakasserier).

Ansvarig: Prefekt samt kontaktpersonen angående sexuella trakasserier.

Jämställdhetsplan

 • Jämställdhetsplanen ska revideras.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

Ledning

 • Ledningsgruppen ska gÃ¥ en kurs i jämställdhetsfrÃ¥gor.
 • En person med kompetens i jämställdhetsfrÃ¥gor ska ha en plats i ledningsgruppen och där ha särskilt ansvar för att bevaka dessa frÃ¥gor.

Ansvarig: Prefekt

Nyanställning

 • Vid nyanställning ska ansvarig för anställningsförfarandet aktivt och brett söka kandidat frÃ¥n underrepresenterat kön. De aktiviteter som genomförts i detta syfte ska redovisas för att kunna analyseras och sammanställas, och sÃ¥ att kanaler och kontaktnät för rekrytering successivt kan byggas upp.
 • En checklista för ett jämställt anställningsförfarande ska utarbetas under 2006.

Ansvarig: Prefekt och jämställdhetsgruppen

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

 • Jämställdhetsgruppen ska ansöka om pengar för att genomföra en analys av rÃ¥dande arbetsförhÃ¥llanden vid institutionen utifrÃ¥n ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att hitta möjliga lösningar och förändringar som skulle kunna leda till förbättringar. Vi gör detta i samarbete med Genuscentrum. IT-institutionen är med och bekostar detta projekt.
 • Jämställdhetsgruppen ska undersöka eventuella löneskillnader och om dessa kan förklaras utifrÃ¥n jämställdhetsaspekter. Speciellt ska en analys av löneskillnaderna i grupperna administratörer och tekniker samt adjunkter och forskarassistenter ska genomföras. Om skillnaderna i lön beror pÃ¥ kön ska Ã¥tgärder vidtas för att ta bort dessa skillnader.
 • En undersökning av orsaker till varför anställda av underrepresenterat kön slutar ska genomföras. (Jfr universitetets jämställdhetsplan sid 8.)
 • En representant frÃ¥n jämställdhetsgruppen ska delta i arbetet med institutionens arbetsmiljö och bevaka jämställdhetsaspekter.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och ledningsgruppen.

Information

 • Information om jämställdhetsgruppens arbete ska ges löpande pÃ¥ avdelningsmöten, och vid behov i LäsIT.
 • Projektet "Händerna pÃ¥ täcket" ska följas upp och aktuell information ska sitta uppe i datorsalarna.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och prefekten.

Tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion

 • I varje grupp som tillsätts för att diskutera eller besluta kring frÃ¥gor som berör ett större antal anställda skall alltid bÃ¥da könen vara representerade.

Ansvarig: Prefekt

Forskning

 • Forskningsprefektens uppdragsbeskrivning ska ha en tydlig formulering kring hur vi ska öka andelen seniora kvinnor inom forskningen. Uppdraget ska ocksÃ¥ omfatta att öka synligheten för kvinnliga forskare. Detta innebär bl.a. att kvinnor i betydligt högre utsträckning än nu ska vara representerade grupper av strategisk karaktär, exempelvis för remissutlÃ¥tanden, anslagsansökningar etc.
 • Enligt styrelsebeslut frÃ¥n 2003-05-15 ska kostnaden för arbetsgivarinträde vid föräldraledighet belasta IT-gemensamt - den anställdes egna anslag och medel ska alltsÃ¥ inte användas för detta. Detta är implementerat för doktorander men ej för övriga forskare. Det finns hopp om att frÃ¥gan löses centralt, men om detta inte händer före halvÃ¥rsskiftet ska frÃ¥gan om hur det ska genomföras Ã¥ter tas upp i styrelsen.

Ansvarig: Forskningsprefekt och prefekt.

Forskarutbildning

 • Forskningsprefekten och studierektorn för forskarutbildningen ska i sina uppdragsbeskrivningar ges ett tydligt uppdrag att verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar. Uppdraget ska ocksÃ¥ innebära att verka för att öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande.
 • Alla handledare ska delta i utbildning i handledning, och speciellt genusaspekter pÃ¥ handledning, senast 2007.

Ansvarig: Forskningsprefekt och studierektorn för forskarutbildningen.

Doktorandstöd

 • Jämställdhetsgruppen ska tillsammans med sektionsdekanus fördela det jämställdhetsbefrämjande doktorandstödet (medel frÃ¥n potten för jämställdhetsbefrämjande omfördelning av doktorandstöd - 10% av sektionens totala doktorandstöd) för 2006, följa upp hur fördelningsmodellen fungerar, och justera modellen efter behov.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen tillsammans med sektionsdekanus.

Uppföljning betygsnämnder och opponenter

 • Könsfördelningen vid tillsättning av betygsnämnder och opponenter ska analyseras.
 • Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Ã?ven här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist pÃ¥ kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats.

Ansvarig: Prefekt och forskningsprefekt/studierektor för forskarutbildningen.

Grundutbildning

 • Grundutbildningsprefektens uppdragsbeskrivning ska ha en tydlig formulering kring hur vi ska förändra vÃ¥r utbildning sÃ¥ att den blir attraktiv för studenter av bÃ¥da könen, speciellt i samband med Bologna-processen. Uppdraget ska ocksÃ¥ omfatta att öka andelen kvinnliga lärare och deras synlighet, samt att öka andelen kvinnliga studenter i vÃ¥r grundutbildning.
 • En undersökning av varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning ska göras.
 • All utbildande personal ska ges en grundläggande utbildning i jämställdhets- och genusfrÃ¥gor, senast 2007.
 • En modell för genuscoaching liknande juridiska institutionens ska utarbetas.
 • Sven Sandbergs enkät frÃ¥n vt 2005 ska följas upp och utvärderas noggrannare. Detta för att kunna arbeta vidare med t.ex. lärarnas uppfattningar om vilka studenter som passar för vÃ¥ra utbildningar.
 • Nollningen ska följas upp och utvärderas. Jämställdhetsgruppen ska träffa/hÃ¥lla seminarium med nollkommittéerna (och linjesamordnarna) tvÃ¥ gÃ¥nger per Ã¥r - en gÃ¥ng pÃ¥ vÃ¥ren, en gÃ¥ng strax innan nollningen startar.
 • Under lärardagen 050601 hölls gruppdiskussioner pÃ¥ temat IT och jämställdhet, med fokus pÃ¥ underrepresentationen av kvinnor i grundutbildningen. Ã?tgärder föreslagna pÃ¥ gruppdiskussionerna ska följas upp och genomföras.
 • En undersökning av hur GU-studenterna uppfattar jämställdhetssituationen skall utföras i samarbete med Uppsala teknolog- och naturvetarkÃ¥r. Kan eventuellt ingÃ¥ som del i analys av institutionen ur jämställdhetsperspektiv, se punkten Arbetsmiljö och arbetsförhÃ¥llanden ovan.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen, grundutbildningsprefekt och prefekt

Q+-projektet

 • Q+-projektet ska följas upp och utvärderas.
 • Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och programsamordnarna för DVP och ITP.

Konferensen Datatjej 06

 • Ett deltagande av kvinnliga gymnasister ska ordnas i samarbete med organisatörerna och MOR-enheten.
 • Kvinnliga doktorander ska delta i "företagsmiddagen" och diskutera doktorandkarriären.
 • En undersökning/diskussion om hur "datautbildningar" kan förändras för att bli attraktiv för studenter av bÃ¥da könen bör genomföras med konferensdeltagarna (jfr Grundutbildning ovan).

Insatser avseende jämställdhet under 2004/2005

Den nuvarande jämställdhetsgruppen formades och startade sitt arbete under våren 2004. 2004 och 2005 har primärt ägnats åt att hitta arbetsformer, skapa informationskanaler (t ex att upprätta en hemsida) samt höja vår kompetens vad avser jämställdhet och genusaspekter inom IT och utbildning. Jämställdhetsgruppen har också genomfört ett antal konkreta åtgärder enligt nedan.

Under 2004/2005 genomförde jämställdhetsgruppen följande aktiviteter:

 • Arbete med att revidera jämställdhetsplanen pÃ¥börjades, och avslutades hösten 2005.
 • Ett antal remisser besvarades angÃ¥ende:
  • omfördelning av doktorandstöd - ett gemensamt förslag för fakulteten
  • fakultetens jämställdhetsplan
  • institutionens mÃ¥l och strategier
 • Tillsammans med jämställdhetsgruppen pÃ¥ Matematiska institutionen utarbetades ett förslag till omfördelningen av doktorandstöd vid MaDa-sektionen.
 • Fyra av jämställdhetsgruppens medlemmar deltog i en utbildning i genusteori för lärare hösten 2004-hösten 2005.
 • Tillsammans med Centrum för Genusvetenskap söktes anslag frÃ¥n universitetets pott för jämställdhetsfrämjande Ã¥tgärder. Syftet var att genomföra en analys av arbetsmiljö och arbetsförhÃ¥llande vid institutionen ur jämställdhetsaspekt. MÃ¥let var att kartlägga problem samt hitta möjliga lösningar och förändringar som skulle kunna leda till förbättringar av jämställdheten pÃ¥ institutionen. Ansökan blev avslagen.
 • Q+. 1998 inrättades en 25%-Q+-tjänst för att jobba aktivt för att tjejerna pÃ¥ DVP och ITP programmet ska trivas. Q+-amanuens är f.n. Paulina Hermansson. Aktiviteter f.n. är:
  • Tjejmiddag under Nollningen
  • Kursvalslunch inför vÃ¥rterminens kurser
  • Mittterminslunch pÃ¥ rullan
  • Q+-amanuensen informerar om Datatjej-konferensen
  • Inför Datatjej träff/kväll med fika
  • Datatjej konferensen i januari mÃ¥nad
  • Kursvalslunch inför hösten
  • Helgfikan pÃ¥ nationer.

Genomgång och analys av nuvarande jämställdhetssituation vid institutionen

I detta kapitel redovisas och analyseras jämställdheten inom institutionen inom några valda områden.

Arbetsförhållanden

Institutionsstyrelse och ledningsgrupp

Institutionsstyrelsen har inte en jämn könsfördelning. Den består av 4(3) kvinnor och 12(6) män. Siffror inom parentes anger ordinarie ledamöter. Prefekt och samtliga avdelningsföreståndare vid institutionen är män.

Arbetsförhållanden

Ingen analys av arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv har gjorts. (Se åtgärdsplan)

Alla aspekter av arbetsmiljön, arbetsorganisationen och andra arbetsförhållanden skall lämpa sig för både kvinnor och män. Detta är en mycket viktig del i arbetet mot en jämställd institution. Den lokala arbetsmiljögruppen vid institutionen skall vid sina utvärderingar också ta hänsyn till arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sexuella trakasserier/könsrelaterade kränkningar

Vid Uppsala universitet finns ett handlingsprogram mot sexuella trakasserier. Där beskrivs åtgärder mot könsrelaterade kränkningar samt hur inträffade händelser skall hanteras och anmälas. I programmet framgår också att disciplinära åtgärder kan komma att vidtas mot arbetstagare som gör sig skyldiga till sexuella trakasserier.

Vid institutionen finns en kontaktperson (Michael Thuné) till vilken institutionens anställda och studenter kan vända sig i frågor som rör könsrelaterade kränkningar (sexuella trakasserier).

Föräldraledighet och sjukfrånvaro

Hur föräldraledighet och sjukfrånvaro fördelar sig mellan kvinnor och män vid institutionen har ej analyserats. Ej heller möjligheterna att kombinera studier, forskning och förvärvsarbete med omvårdnad om barn. Dessa skall underlättas i största möjliga utsträckning.

Enligt styrelsebeslut från 2003-05-15 ska kostnaden för arbetsgivarinträde vid föräldraledighet belasta IT-gemensamt - den anställdes egna anslag och medel ska alltså inte användas för detta. Detta är implementerat för doktorander men ej för övriga forskare.

På fakulteten gäller att doktorand/forskarassistent har rätt till upp till 3 månaders extra förlängning efter minst 4 månaders sammanhängande ledighet. (Se fakultetens jämställdhetsplan)

Könsfördelning och löneskillnader bland de anställda

Av institutionens totalt 177 anställda (enligt GLIS april 2005) är 36 kvinnor (20%). Uppdelat på tjänstekategorier är den sneda fördelningen än mera tydlig. Tabellen nedan redovisar könsfördelningen för de olika kategorierna. Notera att de flesta av institutionens tekniker numera är anställda av intendenturen och därför inte ingår i statistiken nedan.

Personalkategori antal kvinnor antal män % underrepresenterat kön
Administrativ personal 12 4 25%
Teknisk personal 0 3 0%
Professorer 0 20 0%
Lärare 8 36 18%
Forskare 1 8 11%
Doktorander 14 64 18%
Ã?vriga 1 6 14%
Totalt 36 141 20%

Siffrorna ovan skall jämföras med vad som normalt avses med jämn könsfördelning, dvs 40-60%.

Utvecklingen i könsfördelningen är mycket liten över de år institutionen funnits, frånsett administratörsgruppen. Figurerna nedan beskriver situationen i januari varje år.

konsfordelning.jpg

Bland undervisande personal utmärker sig den positiva trenden bland adjunkter, medan könsfördelningen bland lektorer och doktorander (och professorer) trots fördubbling av antalet kvinnliga lektorer fortfarande är mycket skev.

konsfordelning-larare.jpg

Könsuppdelad lönestatistik

I den könsfördelade lönestatistiken (april 2005) kan stora skillnader synas för administratörer och lärare. I statistiken ingår inte arvoden, tillägg etc.

Medellön Kvinnor Män Differens
Administratörer 21250 19350 +9.82%
Lärare 23488 28477 -21.24%

Bland administratörerna återfinns skillnaderna på mer detaljerad nivå, och slår åt bägge håll. En fullständig analys är inte gjord.

Administratörer Kvinnor Män Differens
Adm C 17000 18750 -10.29%
Adm D 26400 21750 +21.38%

Det största orsaken till löneskillnaderna bland lärarna är att inga av professorerna är kvinnor. I övrigt finns skillnaderna framför allt bland adjunkter och forskarassistenter. En analys vore önskvärd även här, men är inte genomförd.

Lärare Kvinnor Män Differens
Amanuens 13200 13575 -2.84%
Doktorand 18993 18973 +0.11%
Adjunkt 27600 29060 -5.29%
Forskarass 29300 31700 -8.19%
Lektor 36225 35702 +1.46%

Forskarutbildningen

Andelen kvinnliga forskarstuderande anställda vid institutionen är ca 20%, med en historiskt sett något uppgående trend. (Se åtgärdsplan, nyanställningar.) Med hjälp av det jämställdhetsbefrämjande doktorandstödet har vi goda förhoppningar att öka andelen.

konsfordelning-GUFU.jpg

Sammansättning av betygsnämnder

I betygsnämnden för en disputation skall enligt fakultetens regler minst en vara kvinna. Ingen uppföljning av detta har gjorts. (Se åtgärdsplan, uppföljning betygsnämnd.)

Handledning

En mängd handledare vid institutionen har genomgått fakultetens forskarhandledningsutbildning. Denna har genomgående fått mycket gott betyg. Denna kurs tar upp genusperspektiv i handledningen, men ingen uppföljning ur jämställdhetsperspektiv har gjorts.

Grundutbildningen

Av institutionens 443.4 helårsstudenter 2004 var 22.7% kvinnor. Exempel från relevanta utbildningsprogram visas nedan, där könsfördelningen med undantag för STS-programmet är mycket sned. (Se åtgärdsplan, grundutbildning.)

Program Kvinnor Män
Datavetenskap 8.5 91.5
Informationsteknologi 15.8 84.2
System i Teknik o Samh 38.7 61.3
Teknisk fysik 17.5 82.5
Uppdaterad  2015-10-16 17:10:06 av Anneli Folkesson.