Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Detta är en kopia av internt/jamstalldhet/plan08 (Fri, 16 Oct 2015 17:10:07)

Jämställdhetsplan vid institutionen för informationsteknologi 2008

Denna plan omfattar all verksamhet inom Institutionen för informationsteknologi. Alla anställda och alla studenter inom institutionen är därmed berörda. Planen kompletterar Uppsala universitets och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplaner. Jämställdhetsplanen gäller sedan år 2007. De juridiska utgångspunkterna för jämställdhet finns angivna i Uppsala universitets jämställdhetsplan.

För mer information angående planer på universitets- och fakultetsnivå, se Uppsala Universitets jämställdhetskommitté samt fakultetens jämställdhetsutskott.

Planen är inte uppdaterad under 2008, den plan som antogs för 2007 har alltså fortsatt gälla, men ((.#utv|utvärderingen)) gäller för arbetet 2008.

Ansvarsfördelning

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet vid institutionen. Vid institutionen skall finnas ett av institutionsstyrelsen utsett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet har i ansvar att följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, planera och genomföra jämställdhetsprojekt, samt ansvara för att jämställdhetsplanen uppdateras kontinuerligt. Kontaktombudet skall också ge studenter och anställda stöd beträffande problem och frågor som rör jämställdhet inom institutionen.

Vid institutionen finns också en jämställdhetsgrupp utsedd av styrelsen.

�tgärdsplan 2007

Under 2007 avser institutionen att vidta följande åtgärder för att bidra till jämställdheten inom institutionen. Genomgående vill vi upplysa och utbilda medarbetarna i jämställdhets- och genusfrågor, och stärka strävandet efter en jämnare könsfördelning på institutionen. Den analys och undersökning vi planerar för 2007 ska omsättas i starkare åtgärder 2008 och senare, men redan nu måste vi alla anstränga oss för att bryta den mycket sneda könsfördelningen.

3.1. Kontaktombud
 • Det ska finnas ett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet ska ha fortsatt regelbunden kontakt med berörda studentorganisationer.

Ansvarig: Prefekt samt kontaktombudet för jämställdhet.

3.2. Könsrelaterade kränkningar
 • Det ska finnas en kontaktperson angÃ¥ende könsrelaterade kränkningar.

Ansvarig: Prefekt samt kontaktpersonen angående sexuella trakasserier.

3.3. Jämställdhetsplan
 • Jämställdhetsplanen ska revideras.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.4. Ledning
 • Ledningsgruppen ska utbildas i jämställdhetsfrÃ¥gor.
 • En person med kompetens i jämställdhetsfrÃ¥gor ska ha en plats i ledningsgruppen och där ha särskilt ansvar för att bevaka dessa frÃ¥gor.

Ansvarig: Prefekt

3.5. Nyanställning
 • Vid varje nyanställning ska ansvarig för anställningsförfarandet (handledare, studierektor, gruppledare etc) aktivt och brett söka kandidater frÃ¥n underrepresenterat kön.
 • De aktiviteter som genomförts i detta syfte ska kontinuerligt redovisas för att kunna analyseras och sammanställas, och sÃ¥ att kanaler och kontaktnät för rekrytering successivt kan byggas upp. LÃ¥ngsiktigt kan detta bidra till ett jämställt anställningsförfarande.

Ansvarig: Prefekt

3.6. Arbetsmiljö och arbetsförhållanden
 • Löneskillnader bÃ¥de inom och mellan olika jämförbara grupper av anställda ska undersökas, och om dessa förklaras utifrÃ¥n jämställdhetsaspekter. Speciellt ska en analys av löneskillnaderna mellan grupperna administratörer och tekniker samt adjunkter och forskarassistenter genomföras. Om skillnaderna i lön beror pÃ¥ kön ska Ã¥tgärder vidtas för att ta bort dessa skillnader.

Ansvarig: Prefekten i samråd med jämställdhetsombudet

 • Jämställdhetsgruppen ska genomföra en analys av rÃ¥dande arbetsförhÃ¥llanden för doktorander vid institutionen utifrÃ¥n ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att hitta möjliga lösningar och förändringar som skulle kunna leda till förbättringar.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.7. Information
 • Information om jämställdhetsgruppens arbete ska ges löpande pÃ¥ avdelningsmöten, och vid behov i LäsIT.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.8. Tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion
 • I varje grupp som tillsätts för att diskutera eller besluta kring frÃ¥gor som berör ett större antal anställda skall alltid bÃ¥da könen vara representerade.

Ansvarig: Prefekt

3.9. Forskning
 • Forskningsprefekten ska arbeta för att öka andelen seniora kvinnor inom forskningen, och att öka synligheten för kvinnliga forskare (bÃ¥de inom institutionen och generellt). Detta innebär bl.a. att kvinnor i hög utsträckning ska vara representerade i grupper av strategisk karaktär, exempelvis för remissutlÃ¥tanden, anslagsansökningar etc. En plan för detta ska utarbetas under 2007 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.

Ansvarig: Forskningsprefekt

 • Enligt styrelsebeslut frÃ¥n 2003-05-15 ska kostnaden för arbetsgivarinträde vid föräldraledighet belasta IT-gemensamt - den anställdes egna anslag och medel ska alltsÃ¥ inte användas för detta. Detta är implementerat för doktorander men ej för övriga forskare. Det finns hopp om att frÃ¥gan löses centralt, men om detta inte händer före halvÃ¥rsskiftet ska frÃ¥gan om hur det ska genomföras Ã¥ter tas upp i styrelsen.

Ansvarig: prefekt.

3.10. Forskarutbildning
 • Forskningsprefekten och studierektorn för forskarutbildningen ska verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar, och för att öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande. En plan för detta ska utarbetas under 2007 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
 • Alla handledare ska delta i handledarutbildning, och speciellt genusaspekter pÃ¥ handledning. En plan för hur detta ska genomföras ska utarbetas före 2007 Ã¥rs utgÃ¥ng.

Ansvarig: Forskningsprefekt och studierektorn för forskarutbildningen.

3.11. Doktorandstöd
 • Jämställdhetsgruppen ska tillsammans med sektionsdekanus fördela det jämställdhetsbefrämjande doktorandstödet (medel frÃ¥n potten för jämställdhetsbefrämjande omfördelning av doktorandstöd - 10% av sektionens totala doktorandstöd) för 2007, följa upp hur fördelningsmodellen fungerar, och justera modellen efter behov.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.12. Uppföljning betygsnämnder och opponenter
 • Könsfördelningen vid tillsättning av betygsnämnder och opponenter ska analyseras.
 • Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Ã?ven här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist pÃ¥ kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats. Notera att även om institutionen inte formellt utser opponenter och betygsnämnder ligger det i vÃ¥rt intresse att analysera och pÃ¥verka könsfördelningen.

Ansvarig: Prefekt och forskningsprefekt/studierektor för forskarutbildningen.

3.13. Grundutbildning
 • Grundutbildningsprefekten ska arbeta för att förändra vÃ¥ra utbildningar sÃ¥ att de blir attraktiva för studenter av bÃ¥da könen, speciellt i samband med Bologna-processen. En plan för detta ska utarbetas under 2007 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
 • GU-prefekten ska arbeta för att öka andelen kvinnliga lärare och deras synlighet, samt att öka andelen kvinnliga studenter i vÃ¥r grundutbildning. En plan för detta ska utarbetas under 2007 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
 • En undersökning av varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning ska göras.
 • All utbildande personal ska ges en grundläggande utbildning i jämställdhets- och genusfrÃ¥gor. En plan för hur detta ska genomföras ska utarbetas och redovisas av GU-prefekten före 2007 Ã¥rs utgÃ¥ng.
 • Genuscoaching och utbildning i könsmedveten pedagogik ska erbjudas institutionens lärare.
 • Under lärardagen 050601 hölls gruppdiskussioner pÃ¥ temat IT och jämställdhet, med fokus pÃ¥ underrepresentationen av kvinnor i grundutbildningen. Ã?tgärder föreslagna pÃ¥ gruppdiskussionerna ska följas upp och genomföras.

Ansvarig: grundutbildningsprefekten

 • Nollningen ska följas upp och utvärderas. Jämställdhetsgruppen ska träffa nollkommittéerna och programsamordnarna tvÃ¥ gÃ¥nger per Ã¥r - en gÃ¥ng pÃ¥ vÃ¥ren, en gÃ¥ng strax innan nollningen startar.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och programsamordnarna för DVP och ITP.

3.14. Q+-verksamheten
 • Q+-verksamheten ska följas upp och utvärderas.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och programsamordnarna för DVP och ITP.

Utvärdering av planen för 2008

�tgärdsplanen för 2007/2008 har inte i alla delar genomförts. Vi tror att detta beror på bl.a.

 • högt ställda och ibland oklart formulerade mÃ¥l,
 • oklar ansvarsfördelning,
 • nedprioritering av jämställdhetsarbetet bland de ansvariga pga för hög arbetsbelastning i samband med stora omställningar i verksamheten.

Vi försöker åtgärda de två första punkterna genom att förbättra åtgärdsplanen.

4.1. Utbildning

Vi har genomfört en enkätundersökning av arbetsmiljön, med speciellt fokus på genusaspekter, bland de doktorander som var aktiva HT07. Undersökningen genomfördes VT08, och är under sammanställning. Slutredovisning planeras under HT08.

Ledningsgruppen har under året inte fått någon speciell utbildning i jämställdhetsfrågor, men väl (till stora delar) deltagit i seminarier om könsmedveten pedagogik. En stor del av ledningsgruppen deltog i en kurs i Genuscoaching under 2007.

Ingen planering för att ge all utbildande personal en grundläggande utbildning i jämställdhets- och genusfrågor finns.

Två projekt påbörjades 2007 och har fortsatt under 2008 i området genusperspektiv i utbildning och ämne:

 • GenBer - Gender-aware course-reform in Scientific Computing, finansierat av NSHU, som syftar till att reformera grundkurserna i beräkningsvetenskap för att göra dem mer attraktiva för kvinnliga studenter.
 • Gender in IT education and work, finansierat av GLIT-nätverket, som undersöker hur genus konstrueras av studenter och yrkesverksamma inom IT

Resultaten från dessa projekt redovisas inom en nära framtid, och kommer förhoppningsvis att vara viktiga i utveckligen av vår grundutbildning, och även för att utbilda vår egen personal inom detta område.

4.2. Forskning

Enligt styrelsebeslut från 2003-05-15 ska kostnaden för arbetsgivarinträde vid föräldraledighet belasta IT-gemensamt - den anställdes egna anslag och medel ska alltså inte användas för detta. Detta är sedan tidigare implementerat för doktorander, och har under 2008 implementerats även för övriga forskare.

4.3. Analys

Ingen ny analys av löneskillnader i relation till kön har gjorts under 2008, då en grundlig sådan gjordes 2007 (som också fick positiv uppmärksamhet av personalavdelningen).

Ingen undersökning om varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning har gjorts.

4.4. Rekrytering och synliggörande

En kvinnlig biträdande lektor rekryterades under året till avdelningen för datorteknik, vilket dubblerade antalet kvinnliga lärare på avdelningen men ökade andelen till bara knappt 8%.

En systematisk kartläggning av hur man vid rekryteringar aktivt och brett sökt efter kandidater av underrepresenterat kön har eftersträvats, bl.a. mha en ny blankett, men kartläggningen har ännu inte gjorts. Man kan konstatera att man haft (eller inte) sådana kandidater till anställningar, men hur man sökt kandidaterna är oklart. Vi har inte heller en checklista för jämställt anställningsförfarande, utan formulerat om detta som ett långsiktigt mål.

1 av 10 doktorander som rekryterats under året var kvinnor.

Inga åtgärder för att öka synligheten hos kvinnliga lärare, forskare, eller forskarstuderande har rapporterats.

Ingen kartläggning av könsfördelningen i betygsnämnder och opponenter har gjorts, och ingen uppföljning i fallen en kvinnlig opponent inte utsetts. (Notera att även om det formellt är fakulteten som utser betygsnämnder och opponenter, ligger det i institutionens intresse att analysera och påverka könsfördelningen.)

Uppdaterad  2015-10-16 17:10:07 av Anneli Folkesson.