Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Detta är en kopia av internt/jamstalldhet/plan09 (Fri, 16 Oct 2015 17:10:07)

Jämställdhetsplan vid institutionen för informationsteknologi 2009

Denna plan omfattar all verksamhet inom Institutionen för informationsteknologi. Alla anställda och alla studenter inom institutionen är därmed berörda. Planen kompletterar Uppsala universitets och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplaner. Jämställdhetsplanen innefattar en kontinuerlig del och en del som gäller för år 2009. De juridiska utgångspunkterna för jämställdhet finns angivna i Uppsala universitets jämställdhetsplan.

För mer information angående planer på universitets- och fakultetsnivå, se Uppsala Universitets jämställdhetskommitté samt fakultetens jämställdhetsutskott.

Ansvarsfördelning

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet vid institutionen. Vid institutionen skall finnas ett av institutionsstyrelsen utsett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet har i ansvar att följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, planera och genomföra jämställdhetsprojekt, samt ansvara för att jämställdhetsplanen uppdateras kontinuerligt. Kontaktombudet skall också ge studenter och anställda stöd beträffande problem och frågor som rör jämställdhet inom institutionen.

Vid institutionen finns också en jämställdhetsgrupp utsedd av styrelsen.

Kontinuerliga åtgärder

3.1. Kontaktombud jämställdhet
 • Det ska finnas ett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet ska ha fortsatt regelbunden kontakt med berörda studentorganisationer.

Ansvarig: Prefekt samt kontaktombudet för jämställdhet.

3.2. Kontaktperson könsrelaterade kränkningar

Ansvarig: Prefekt samt kontaktpersonen angående könsrelaterade kränkningar.

3.3. Jämställdhetsplan
 • Jämställdhetsplanen ska Ã¥rligen revideras och utvärderas.
  (Enligt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Planer och återrapportering)

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.4. Nyanställning
 • Vid varje nyanställning ska ansvarig för anställningsförfarandet (handledare, studierektor, gruppledare etc) aktivt och brett söka kandidater frÃ¥n underrepresenterat kön.
 • Det ska finnas en kontaktperson angÃ¥ende könsrelaterade kränkningar.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; ex Tillsättning av nya befattningar)
 • De aktiviteter som genomförts i detta syfte ska kontinuerligt redovisas för att kunna analyseras och sammanställas, och sÃ¥ att kanaler och kontaktnät för rekrytering successivt kan byggas upp. LÃ¥ngsiktigt kan detta bidra till ett jämställt anställningsförfarande.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; ex Tillsättning av nya befattningar)

Ansvarig: Prefekt

3.5. Löner
 • Löneskillnader bÃ¥de inom och mellan olika jämförbara grupper av anställda ska undersökas, och om dessa förklaras utifrÃ¥n jämställdhetsaspekter. Speciellt ska en analys av löneskillnaderna mellan grupperna administratörer och tekniker samt adjunkter och forskarassistenter genomföras. Om skillnaderna i lön beror pÃ¥ kön ska Ã¥tgärder vidtas för att ta bort dessa skillnader.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Aktiv Lönepolitik samt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Löner och kompetensutveckling)

Ansvarig: Prefekten i samråd med jämställdhetsombudet

3.6. Information
 • Informera om jämställdhetsarbetet generellt, vilka resurser som finns, etc.

Ansvarig: Jämställdhetsombudet

 • Information om jämställdhetsgruppens arbete ska ges löpande pÃ¥ avdelningsmöten, och vid behov i LäsIT.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Jämställdhetsplaner och verksamhetsberättelser)

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.7. Tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion
 • I varje grupp som tillsätts för att diskutera eller besluta kring frÃ¥gor som berör ett större antal anställda skall alltid bÃ¥da könen vara representerade.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Beredande och beslutande organ samt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Ledande poster, beredande och beslutande organ)

Ansvarig: Prefekt

3.8. Forskning
 • Forskningsprefekten ska arbeta för att öka andelen seniora kvinnor inom forskningen, och att öka synligheten för kvinnliga forskare (bÃ¥de inom institutionen och generellt). Detta innebär bl.a. att kvinnor i hög utsträckning ska vara representerade i grupper av strategisk karaktär, exempelvis för remissutlÃ¥tanden, anslagsansökningar etc.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)

Ansvarig: Forskningsprefekt

3.9. Forskarutbildning
 • Forskningsprefekten och studierektorn för forskarutbildningen ska verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar, och för att öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Rekrytering till forskarutbildning)

Ansvarig: Forskarutbildningsansvarig professor

3.10. Doktorandstöd
 • Jämställdhetsgruppen ska tillsammans med sektionsdekanus fördela det jämställdhetsbefrämjande doktorandstödet (medel frÃ¥n potten för jämställdhetsbefrämjande omfördelning av doktorandstöd - 10% av sektionens totala doktorandstöd) för 2007, följa upp hur fördelningsmodellen fungerar, och justera modellen efter behov.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

3.11. Uppföljning betygsnämnder och opponenter
 • Könsfördelningen vid tillsättning av betygsnämnder och opponenter ska analyseras.
 • Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Ã?ven här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist pÃ¥ kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats. Notera att även om institutionen inte formellt utser opponenter och betygsnämnder ligger det i vÃ¥rt intresse att analysera och pÃ¥verka könsfördelningen.

Ansvarig: Prefekt

3.12. Grundutbildning

Ansvarig: Prefekt

 • Nollningen ska följas upp och utvärderas. Jämställdhetsgruppen ska träffa nollkommittéerna och programsamordnarna tvÃ¥ gÃ¥nger per Ã¥r - en gÃ¥ng pÃ¥ vÃ¥ren, en gÃ¥ng strax innan nollningen startar.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och programsamordnarna för DVP och ITP.

�tgärdsplan 2009

Under 2009 avser institutionen att vidta följande åtgärder för att bidra till jämställdheten inom institutionen. Genomgående vill vi upplysa och utbilda medarbetarna i jämställdhets- och genusfrågor, och stärka strävandet efter en jämnare könsfördelning på institutionen. Den analys och undersökning vi planerar för 2009 ska omsättas i starkare åtgärder 2010 och senare, men redan nu måste vi alla anstränga oss för att bryta den mycket sneda könsfördelningen.

4.1. Könsrelaterade kränkningar
 • En informationssida ska upprättas, som ger information om vad könsrelaterade kränkningar är och vad man ska göra om man blivit utsatt för könsrelaterade kränkningar.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Kränkningar på grund av kön)

Ansvarig: Kontaktpersonen angående könsrelaterade kränkningar.

4.2. Ledning
 • Ledningsgruppen ska utbildas i jämställdhetsfrÃ¥gor.
 • En person med kompetens i jämställdhetsfrÃ¥gor ska ha en plats i ledningsgruppen och där ha särskilt ansvar för att bevaka dessa frÃ¥gor.

Ansvarig: Prefekt

4.3. Forskning
 • En plan för att öka andelen kvinnliga seniora forskare inom forskningen ska utarbetas under 2009 som sedan ska kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)

Ansvarig: Forskningsprefekt

4.4. Forskarutbildning
 • En plan för att se till att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar samt för hur man ska öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande ska utarbetas under 2009 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Rekrytering till forskarutbildning)
 • Alla handledare ska delta i handledarutbildning, och speciellt genusaspekter pÃ¥ handledning. En plan för hur detta ska genomföras ska utarbetas före 2009 Ã¥rs utgÃ¥ng.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Utbildning samt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Könsmedveten pedagogik)

Ansvarig: Prefekt

4.5. Uppföljning betygsnämnder och opponenter
 • Ett förslag till hur man kan med hjälp av nÃ¥gon morot kan verkar för att jämlikheten i betygsnämnder och bland opponenter ökar ska tas fram. Ytterligare ska ett förslag hur man kan driva frÃ¥gan inom fakulteten utarbetas.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

4.6. Grundutbildning
 • Grundutbildningsprefekten ska arbeta för att förändra vÃ¥ra utbildningar sÃ¥ att de blir attraktiva för studenter av bÃ¥da könen, speciellt i samband med Bologna-processen. En plan för detta ska utarbetas under 2009 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Rekrytering till grundutbildning)
 • GU-prefekten ska arbeta för att öka andelen kvinnliga lärare och deras synlighet, samt att öka andelen kvinnliga studenter i vÃ¥r grundutbildning. En plan för detta ska utarbetas under 2009 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)
 • En undersökning av i vilken utsträckning och varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning ska göras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Mål och åtgärder; 6. Utredning av studenternas jämställdhetssituation)
 • All utbildande personal ska ges en grundläggande utbildning i jämställdhets- och genusfrÃ¥gor. En plan för hur detta ska genomföras ska utarbetas och redovisas av GU-prefekten före 2009 Ã¥rs utgÃ¥ng.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Mål och åtgärder; 5. Utbildning av lärare i könsmedveten pedagogik)

Ansvarig: Grundutbildningsprefekten

 • En lärardag under höstterminen ska genomföras med tema genus.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

 • Q+-verksamheten ska följas upp och utvärderas.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen och programsamordnarna för DV- och IT-programmen.

Uppdaterad  2015-10-16 17:10:07 av Anneli Folkesson.