Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Detta är en kopia av internt/jamstalldhet/plan11 (Fri, 16 Oct 2015 17:10:07)

Jämställdhetsplan vid institutionen för informationsteknologi 2011

Denna plan omfattar all verksamhet inom Institutionen för informationsteknologi. Alla anställda och alla studenter inom institutionen är därmed berörda. Planen kompletterar Uppsala universitets och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplaner. Jämställdhetsplanen innefattar en kontinuerlig del och en del som gäller för år 2011. De juridiska utgångspunkterna för jämställdhet finns angivna i Uppsala universitets jämställdhetsplan.

Denna plan är en modifiering av 2010 års plan. Planen har blivit försenad på grund av förseningar av centrala planer och gäller i första hand fram till 31/12 2011, varvid en uppdatering inför 2012 avses finnas tillgänglig.

För mer information angående planer på universitets- och fakultetsnivå, se Uppsala Universitets jämställdhetskommitté samt fakultetens jämställdhetsutskott.

Ansvarsfördelning

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet vid institutionen. Vid institutionen skall finnas ett av institutionsstyrelsen utsett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet har i ansvar att följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, planera och genomföra jämställdhetsprojekt, samt ansvara för att jämställdhetsplanen uppdateras kontinuerligt. Kontaktombudet skall också ge studenter och anställda stöd beträffande problem och frågor som rör jämställdhet inom institutionen.

Vid institutionen finns också en jämställdhetsgrupp utsedd av styrelsen.

Kontinuerliga åtgärder

Kontaktombud jämställdhet

 • Det ska finnas ett kontaktombud för jämställdhet. Kontaktombudet ska ha fortsatt regelbunden kontakt med berörda studentorganisationer.

Ansvarig: Prefekt samt kontaktombudet för jämställdhet.

Jämställdhetsgrupp

 • Det ska finnas en jämställdhetsgrupp vid institutionen som leds och sammankallas av kontaktombudet för jämställdhet. Gruppen ska i möjligaste mÃ¥n bestÃ¥ av representanter frÃ¥n olika delar av institutionen samt studenter.

Ansvarig: Kontaktombud för jämställdhet

Kontaktperson könsrelaterade kränkningar

Ansvarig: Prefekt samt kontaktpersonen angående könsrelaterade kränkningar.

Jämställdhetsplan

 • Jämställdhetsplanen ska Ã¥rligen revideras och utvärderas.
  (Enligt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Planer och återrapportering)

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

Nyanställning

 • Vid varje nyanställning ska ansvarig för anställningsförfarandet (handledare, studierektor, gruppledare etc) aktivt och brett söka kandidater frÃ¥n underrepresenterat kön.
 • Det ska finnas en kontaktperson angÃ¥ende könsrelaterade kränkningar.
  (Enligt [hhttp://www.teknat.uu.se/cms/filedownload.php?id=1706|jämställdhetsplanen för fakulteten]; Kontinuerliga uppdrag; ex Tillsättning av nya befattningar)
 • De aktiviteter som genomförts i detta syfte ska kontinuerligt redovisas för att kunna analyseras och sammanställas, och sÃ¥ att kanaler och kontaktnät för rekrytering successivt kan byggas upp. LÃ¥ngsiktigt kan detta bidra till ett jämställt anställningsförfarande.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; ex Tillsättning av nya befattningar)

Ansvarig: Prefekt

Löner

 • Löneskillnader bÃ¥de inom och mellan olika jämförbara grupper av anställda ska undersökas, och om dessa förklaras utifrÃ¥n jämställdhetsaspekter. Speciellt ska en analys av löneskillnaderna mellan grupperna administratörer och tekniker samt adjunkter och forskarassistenter genomföras. Om skillnaderna i lön beror pÃ¥ kön ska Ã¥tgärder vidtas för att ta bort dessa skillnader.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Aktiv Lönepolitik samt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Löner och kompetensutveckling)

Ansvarig: Prefekten i samråd med jämställdhetsombudet

Information

 • Informera om jämställdhetsarbetet generellt, vilka resurser som finns, etc.

Ansvarig: Jämställdhetsombudet

 • Information om jämställdhetsgruppens arbete ska ges löpande pÃ¥ avdelningsmöten, och vid behov i LäsIT.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Jämställdhetsplaner och verksamhetsberättelser)

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen

Tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion

 • I varje grupp som tillsätts för att diskutera eller besluta kring frÃ¥gor som berör ett större antal anställda skall alltid bÃ¥da könen vara representerade.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Beredande och beslutande organ samt universitetets jämställdhetsplan; Fortlöpande uppdrag till fakultetsnämnder och institutioner/motsvarande; Ledande poster, beredande och beslutande organ)

Ansvarig: Prefekt

Forskning

 • Forskningsprefekten ska arbeta för att öka andelen seniora kvinnor inom forskningen, och att öka synligheten för kvinnliga forskare (bÃ¥de inom institutionen och generellt). Detta innebär bl.a. att kvinnor i hög utsträckning ska vara representerade i grupper av strategisk karaktär, exempelvis för remissutlÃ¥tanden, anslagsansökningar etc.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)

Ansvarig: Forskningsprefekt

Forskarutbildning

 • Forskningsprefekten och studierektorn för forskarutbildningen ska verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar, och för att öka synligheten för kvinnliga forskarstuderande.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Kontinuerliga uppdrag; Rekrytering till forskarutbildning)

Ansvarig: Forskarutbildningsansvarig professor

Pott för jämställdhetsbefrämjande åtgärder

 • Den pott som tidigare använts för jämställdhetsfrämjande doktorandstöd är frÃ¥n och med 2011 fritt disponibel av institutionerna. Vid institutionen ska dessa medel även fortsättningsvis användas för jämställdhetsfrämjande Ã¥tgärder.
 • 70% av potten avsätts för doktorandstöd med hjälp av en fördelningsmodell som tas fram av jämställdhetsgruppen i samrÃ¥d med institutionsstyrelsen. Denna fördelningsmodell ska följas upp och justeras vid behov.
 • 30% av potten kan användas mer flexibelt till Ã¥tgärder som bedöms bidra positivt till jämställdheten vid institutionen.

Ansvarig: Prefekt i samråd med kontaktombud för jämställdhet

Uppföljning betygsnämnder och opponenter

 • Könsfördelningen vid tillsättning av betygsnämnder och opponenter ska analyseras.
 • Vi bör eftersträva en jämställd könsfördelning även vid utseende av opponenter vid disputation. Ã?ven här ska en skriftlig redovisning avges i de fall en kvinna inte utses. Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist pÃ¥ kandidater, utan istället visa att avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och varför de misslyckats. Notera att även om institutionen inte formellt utser opponenter och betygsnämnder ligger det i vÃ¥rt intresse att analysera och pÃ¥verka könsfördelningen.

Ansvarig: Prefekt

Grundutbildning

Ansvarig: Prefekt

 • Recentorsmottagningen ska följas upp och utvärderas. Jämställdhetsgruppen ska träffa mottagningskommittéerna och berörda programansvariga tvÃ¥ gÃ¥nger per Ã¥r - en gÃ¥ng pÃ¥ vÃ¥ren, en gÃ¥ng strax innan mottagningen startar.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen i samråd med berörda programansvariga.

�tgärdsplan 2011

Ledning

 • Medlemmar i ledningsgruppen som inte redan har deltagit i en utbildning kring jämställdhetsfrÃ¥gor skall utbildas i dessa frÃ¥gor.
 • En person med kompetens i jämställdhetsfrÃ¥gor ska ha en plats i ledningsgruppen och där ha särskilt ansvar för att bevaka dessa frÃ¥gor.

Ansvarig: Prefekt

Forskning

 • En plan för att öka andelen kvinnliga seniora forskare inom forskningen ska utarbetas under 2011 som sedan ska kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)

Ansvarig: Forskningsprefekt

Forskarutbildning

Ansvarig: Prefekt

Grundutbildning

 • GU-prefekten ska arbeta för att öka andelen kvinnliga lärare och deras synlighet, samt att öka andelen kvinnliga studenter i vÃ¥r grundutbildning. En plan för detta ska utarbetas under 2011 och kontinuerligt underhÃ¥llas och förbättras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsmål)
 • En undersökning av i vilken utsträckning och varför kvinnliga studenter hoppar av sin utbildning ska göras.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Mål och åtgärder; 6. Utredning av studenternas jämställdhetssituation)
 • All utbildande personal ska ges en grundläggande utbildning i jämställdhets- och genusfrÃ¥gor ur ett arbetsmiljöperspektiv. En plan för hur detta ska genomföras ska utarbetas och redovisas av GU-prefekten före 2011 Ã¥rs utgÃ¥ng.
  (Enligt jämställdhetsplanen för fakulteten; Mål och åtgärder; 5. Utbildning av lärare i könsmedveten pedagogik)

Ansvarig: Grundutbildningsprefekten

 • Q+-verksamheten ska följas upp och utvärderas.

Ansvarig: Jämställdhetsgruppen i samråd med berörda programansvariga.

Uppdaterad  2015-10-16 17:10:07 av Anneli Folkesson.