Lektion 2: Programmeringsmiljön IDLE

Syfte: Att använda miljön IDLE eller Visual Studio Code
Innehåll: Funktionerna input och print.
Datatypen bool.
if-, while- och for-satserna.
Arbetsform: Arbeta gärna tillsammans med någon men skriv egen kod. Diskutera med varandra!
Uppskattad arbetstid: 3 timmar.
Redovisning: Ingen obligatorisk redovisning men diskutera med handledare om det är något du är osäker på!

Användning av IDLE

Hittills har vi kört Python i ett kommandofönster där vi skrivit enskilda kommandon som utförts direkt. Normalt skriver man dock sina Python-satserna på en fil som man kan editera, spara och köra upprepade gånger. Det går att använda vilken texteditor som helst men den bör ha särskilt stöd för Python-kod.

Med Python-installationen kommer en utvecklingsmiljö kallad IDLE som bland annat innehåller en editor

IDLE

Den kan startas antingen genom att man skriver idle eller idle3 (beroende på system) i ett kommandofönster eller klickar på IDLE-ikonen i den Python 3-katalog som skapades vid installationen:

(Bilderna i detta dokument är gjorda på Macintosh - det kan se aningen annorlunda ut på andra system.)

IDLE

När IDLE startas öppnas ett eget kommandofönster som man kan skriva Python-satser som då utförs direkt precis som tidigare:

IDLE

Om man klickar på File-knappen och väljer NewFile öppnas ett nytt fönster.

IDLE
varefter det kommer att se ut ungefär så här:

I rutan med titeln "untitled" kan man nu skriva Pythonsatser. Dessa satser utförs först när man begär det med ett särskilt kommando. Man säger att man "kör" filen.

print-satsen

När man skriver direkt i ett kommandofönster skrivs svaren ut direkt. Så är inte fallet när satserna på en fil utförs. För att se resultatet använder man print-funktionen.

Skriv (eller kopiera) följande rader i det fönster som har öppnats:

print('Välkommen till Python-världen') print('Programmering är roligt', '!'*10)

Innan programmet körs måste det sparas med Save i File-menyn:

IDLE

Ge filen namnet ex1.py. Filer med Python-kod kan heta vad som helst men de ska alltid ha typen .py.

Kör nu programmet med kommandot Run Module som finns under Run-menyn!

Observera att man nu måste använda print-funktionen för att få se några resultat!

Inläsning med input

I stället för att skriva in värden till variabler i koden kan man låta programmet fråga den som kör programmet vad värdet ska vara.

Exempel:

namn = input('Vad heter du? ') print(f'Välkommen {namn}!')

Lägg in dessa två rader filen, spara och testkör!

Funktionen input skriver alltså ut texten mellan parenteserna ("argumentet") som en ledtext till den som kör programmet. Därefter väntar programmet på att användaren skriver en rad och trycker på retur-tangenten. Hela raden som skrivits blir placerat som värde i namn-variabeln.

Observera att input alltid returnerar svarat som en sträng även om vi skrivit något som skulle kunna tolkas som ett tal. Om vi vill kunna använda svaret i en räkning måste det alltså konverteras till int eller float

Exempel:

I USA brukar man ange bilars bränslekonsumtion i miles per gallon i stället för liter per mil. Följande kod hjälper till med att konvertera mellan dessa värden (1 mile = 1609m, 1 US gallon = 3.785 l):

mpg = float(input('Ange miles per gallon: ')) lpm = 10./(mpg*1.609/3.785) print(f'Detta svarar mot {lpm} liter per mil')

Provkör detta!

Svaret innehåller besvärande många siffror. Funktionen round kan användas för att runda till ett lämpligt antal decimaler. Lägg till raden lpm = round(lpm, 2) före print-satsen så så blir värdet korrekt avrundat till 2 decimaler.

Visual Studio Code

Visual Studio Code är en open source-miljö från Microsoft som har mer avancerade funktioner än IDLE. En fördel med IDLE är att den följer med Python, medan VS Code behöver installeras separat. Den är dock gratis att ladda ned och finns redan i datasalarna. Du startar den genom att helt enkelt skriva code> i ett terminalfönster.

Visual Studio Code

Om du öppnar/sparar en fil med filändelsen .py kommer VS Code automatiskt att fråga om du vill installera Pythontilläggen. Det ger ytterligare funktioner, men kan ta några minuter. Du kan arbeta vidare under tiden. Med Pythontilläggen kan du köra Pythonprogram direkt i VS Code. Annars kan du starta dem från terminalfönstret, genom att antingen skriva python filnamn eller starta ipython och i det fönstret skriva magikommandot (ja, det heter så!) %run filnamn. %run kan även användas inifrån Jupyter.

Visual Studio Code med program i terminalfönster

En avancerad editor/miljö är bara ett hjälpmedel. Ett Pythonprogram är alltid en ren textfil.

Övningar

 1. Skriv och testkör ett program som läser in ett temperaturvärde i grader Fahrenheit och skriver ut motsvarande temperatur i Celsius med 1 decimal. Omvandlingsformel finns här . Svar
  f = float(input("Grader Fahrenheit: "))
  c = round((f-32)/1.8, 1)
  print('motsvarar', c, 'grader Celsius')
  
 2. Skriv och testa ett program som läser in ett kapital (i kronor, heltal), en räntesats i procent (flyttal) och ett antal år (heltal) och räknar och skriver ut vad kapitalet blir med ränta på ränta. Svar
  k = int(input('Kapital: '))
  r = float(input('Ränta: '))
  n = int(input('Antal år: '))
  result = k*(1+r/100)**n
  print('Beloppet blir: ', round(result)) # Ger heltalsavrundning
  
 3. Skriv och testa ett program som läser in två flyttal p och q och skriver ut rötterna till andragradsekvationen x2 + px + q = 0
  Testkör lösningen med p = -3 och q = 2 samt p = q = -1.
  Prova också p = q = 1. Svar
  import math
  p = float(input('p: '))
  q = float(input('q: '))
  disc = p*p - 4*q
  d = math.sqrt(disc)
  print('x1 = ', (-p + d) /2.0)
  print('x2 = ', (-p - d) /2.0)
  

if-satsen

Hittills har alla satser utförts en efter en i tur och ordning. En vanlig situation är att man vill välja olika vägar beroende på något villkor. För detta kan man använda en så kallad if-sats.

Exempel:

Läs in två tal och skriver vilket som är störst.

x = float(input('Ge det första talet: ')) y = float(input('Ge det andra talet: ')) if x > y: print('Det första talet är störst.') print('Det här skrivs också om det första talet är störst.') else: print('Antingen är det andra talet störst') print('eller så är båda talen lika stora.') print('Nu vet du en del om relationen mellan talen.')

Kopiera och provkör!

Observera: Båda punkterna är väsentliga förif-satsens funktion!

Om villkoret är sant d.v.s om x är större än y så utförs de indenterade satserna fram till else: (två satser i detta fall). Om villkoret inte är sant d.v.s om x är mindre än eller lika med y så utförs de indenterade satserna efterelse:.

Övning

 1. Modifiera programmet som löste andragradsekvationen så att det skriver ut rötterna om dessa är reella men texten 'Komplexa rötter' annars. Svar
  import math
  p = float(input('p: '))
  q = float(input('q: '))
  disc = p*p - 4*q
  if disc < 0:
    print('Komplexa rötter')
  else:
    d = math.sqrt(disc)
    print('x1 = ', (-p + d) /2.0)
    print('x2 = ', (-p - d) /2.0)
  

Satsen elif

Grenarna (satserna som följer raderna med kolon) kan innehålla godtyckliga satser, till exempel if-satser.

Exempel:

Antag att vi vill undersöka om ett tal är större än eller lika med eller mindre än 0.
if x > 0: print('Positiva fallet') ...flera satser else: if x == 0: print('Fallet 0') ...flera satser else: print('Negativa fallet') ...flera satser print('Efter alla fall')

Detta kan uttryckas klarare med hjälp av elif som kan utläsas "else if":

if x > 0: print('Positiva fallet') ...flera satser elif x == 0: print('Fallet 0') ...flera satser else: print('Negativa fallet') ...flera satser print('Efter alla fall')

Logiska uttryck

Ett logiskt uttryck är ett uttryck kan vara sant eller falskt. I Python kallas denna datatyp för bool och de två värdena skrivs True och False.

Villkoren i if-satserna ovan är exempel på logiska uttryck. Dessa konstruerades med hjälp av relationsoperatorerna > och ==.

OperatorBetydelse
==lika
!=ej lika
<mindre än
<=mindre än eller lika
>större än
>=större än eller lika
Operanderna måste vara jämförbara, t.ex. båda tal eller båda strängar.

Python har också de logiska operatorerna and, or och not.

Exempel: Satsen

 teenager = age>12 and age<20

sätter variabeln teenager till True om variabeln age är större än 12 men mindre än 20.

(Anmärkning: I Python kan detta formuleras kortare:

 teenager = 12 < age < 20)

Ytterligare exempel: Koden

if day=="lördag" or day=="söndag": print("Fridag") else: print("Arbetsdag")

while-satsen

En annan vanlig situation är att man vill upprepa en följd av satser flera gånger - en så kallad loop eller slinga.

Exempel

Följande program beräknar n! = 1·2·3· ... ·n är för ett inläst värde på n:
print('Beräkning av n!') n = int(input('Ange n: ')) # input returnerar en sträng prod = 1 i = 1 while i <= n: prod *= i i += 1 print(f'{n}! = {prod}')

Så länge villkoret efter while är sant, d.v.s så länge i är mindre än eller lika med n så upprepas de indenterade satserna. Variabeln prod ackumulerar produkten och variabeln iräknar antalet.

Liksom i if-satsen är både kolon och indentering väsentliga!

Exempel: Läs in tal till en lista.

Be användaren mata in positiva och spara dem i en lista. Avbryt när 0 matas in.
numbers = [] # En tom lista print('Mata in positiva tal. Avbryt med 0') x = int(input('Första: ')) while x > 0: numbers.append(x) x = int(input('Nästa: ')) print('Inmatad lista: ', numbers)

break-satsen

Normalt avslutas en while-loop när villkoret blir falskt men det går också att avbryta med en så kallad break-sats.

Exempel: Gissa vilket tal datorn tänker på.

import random # paket med slumptalsfunktioner number = random.randint(1,100) # Slumptal mellan 1 och 100 while True: # "Evighetsloop" ans = int(input('Gissa: ')) if ans < number: print('För litet!') elif ans > number: print('För stort!') else: print('Rätt!') break # Avbryter loopen print('Det för den här gången')

Anmärkning: I första hand ska man försöka skriva koden så att det syns på while-villkoret när loopen ska avbrytas (det är alltid möjligt!) och endast använda break om det gör koden väsentligt enklare och tydligare!

Övningar

 1. Lägg till kod till exemplet ovan som med hjälp av en while-sats räknar antalet jämna tal i den inmatade listan Svar
  n = 0
  i = 0
  while i < len(numbers):
    if numbers[i]%2 == 0:
      n += 1
    i += 1
  print('Antal jämna tal: ', n)
  		
 2. Skriv kod som ber användaren mata in ett positivt tal. Så länge det inmatade talet inte är positivt ska frågan ställas om igen tills användaren ger upp och gör rätt. Skriv ut texten "OK" när inläsningen lyckats. Svar
  x = input('Ge ett positivt tal: ')
  while float(x) <= 0:
    x = float(input('Ej positivt! Försök igen: '))
  print('OK')
  
 3. Modifiera koden i övningen så att programmet skriver "Äntligen!" om det krävdes mer än 3 försök. Svar
  x = int(input('Ge ett positivt tal: '))
  tries = 1
  while x <= 0:
    x = input('Ej positivt! Försök igen: ')
    tries += 1
  if tries <= 3:
    print('OK')
  else:
    print('Äntligen!')
  
 4. Skriv om koden i gissningsleken så att den inte använder break! Svar
  import random
  
  number = random.randint(1,100)
  
  ans = input('Gissa: ')
  while ans != number:
    if ans < number:
      print('För litet!')
    else:
      print('För stort!')
    ans = input('Gissa: ')
  print('Rätt!)
  print('Det var det för den här gången')
  

for-satsen

Ett annat sätt för att upprepa kod är att använda for-satsen. I själva verket blir koden lite enklare i flera av exemplen och övningarna ovan med denna sats.

Exempel: Beräkning av n! = 1·2·3· ... ·n

     med for:        med while:
prod = 1 for i in range(1, n+1): prod *= i
        
prod = 1 i = 1 while i <= n: prod *= i i += 1

Uttrycket range(1, n+1) kommer successivt ge värdena 1, 2, ..., n till variabel i. Vi slipper alltså både att öka i och hålla reda på när iterationen ska avbrytas. Observera att det sista värdet (n+1) inte antas.

prod = 1 for i in range(n): prod *= (i + 1)

Anropet range(n) kommer gå igen talen 0, 1, ..., n-1. Beräkningen ovan går alltså också att göra med koden:

for-satsen kan användas för att gå igenom värdena i en lista med konstruktionen

for variabel in lista:
Variabeln kommer successivt anta de olika värdena i listan.

Exempel: Att gå igenom listan numbers för att räkna antalet jämna tal blir for-satsen (while-varianten till höger):

n = 0 for x in numbers: if x%2 == 0: n += 1
     
n = 0 i = 0 while i < len(numbers): if numbers[i]%2 == 0: n += 1 i += 1

Övningar

 1. Skriv en kod som läser in ett tal x och ett heltal n och som beräknar xn med multiplikationer d.v.s utan att använda operatorn ** eller funktionen pow. Observera att n kan vara negativt! Svar
  x = float(input('Ge ett tal: '))
  n = int(input('Ge ett heltal: '))
  p = 1
  for i in range(0, abs(n)):
    p *= x
  if n < 0:
    p = 1/p
  print(f'{x}^{n} = {p}')
  
  
 2. Skriv kod som skapar en lista innehållande kvadraterna på talen i en annan lista. Svar
  numbers = [2, 4, 1, 9, 7]
  squares = []
  for x in numbers:
    squares.append(x*x)
  print(numbers)
  print(squares)
  

Nästlade for-satser

En loopkroppen i en for-sats (gäller även while-satser) kan innehålla vilka satser som helst d.v.s även nya for-satser.

Exempel: Antag vi har en lista med förnamn och en lista med efternamn och vill generera en ny lista med alla möjliga kombinationer av förnamn och efternamn. Programmet
firstnames = ['Bo', 'Eva', 'Ola'] surnames = ['Ek', 'Strand'] result = [] for fn in firstnames: for sn in surnames: result.append(fn + ' ' + sn) print(result)
ger utskriften
['Bo Ek', 'Bo Strand', 'Eva Ek', 'Eva Strand', 'Ola Ek', 'Ola Strand']

För varje förnamn (fn) kommer koden alltså gå igenom alla möjliga efternamn sn och lägga till kombinationen i resultat-variabeln.

Övning

 1. Givet en lista med positiva heltalsvärden, t.ex. [10, 15, 24, 17, 9, 8, 3]. Skriv kod som ritar ut ett liggande stapeldiagram där varje stapel innehåller lika många * tecken som värdet i listan anger. I detta fall skall alltså utskriften bli:
  ********** *************** ************************ ***************** ********* ******** ***
  Tips: Anropet print('*', end='') undertrycker radframmatningen. Nästa print kommer alltså fortsätta på samma rad. Svar
  values = [10, 15, 24, 17, 9, 8, 3]
  for v in values:
    for i in range(v):
      print('*', end='')
    print()		# Byt rad
  
  

  Anmärkning: Med list-operatorer kan detta resultat åstadkommas enklare. Vi återkommer till det senare i kursen.

Kommentarer och kodlayout

Programkod ska läsas av människor och inte bara av datorer. För att underlätta för människan ska man skriva kommentarer dvs text som bara är till för det mänskliga ögat och ignoreras av datorn.

I Python använder man #-tecknet för att markera att resten av raden är en kommentar. Se exemplet i nästa avsnitt. Vi kommer längre fram ta upp principer för kommentering.

I Python är ju kodlayouten inte bara för människan utan påverkar även betydelsen av koden. Indenteringen som användes i if- och while-satserna ovan är ju exempel på detta!

I dokumentet PEP 8 -- Style Guide for Python Code finns ett regelverk som gäller för denna kurs.

De viktigaste punkterna är:

Räkna med att assistenter vägrar, med rätta, att titta på kod som inte uppfyller dessa basala läslighetskrav!


Gå till nästa lektion eller gå tillbaka

Valid CSS!