Tupler

En tupel består av följd (0 eller flera) av element. Elementen kan t.ex. vara heltal, flyttal, strängar, tupler och listor.

Den väsentliga skillnaden mot listor är att tupel-objekt inte går att ändra (eng. immutable).

Konstruktor för tupler

Tupler kan skapas genom att man räknar upp komponenterna inom "vanliga" parenteser.
Exempel:

x = 3 tpl = (1, x, x+4, 'a+b', (1, 3)) print(tpl) # Prints (1, 3, 7, 'a+b', (1, 3))

Operatorer för tupler

Observera att dessa är i stort sett samma som för strängar och listor.
tpl = (1, 2, 'a', (3.5 + 2, 4)) print(tpl) # Prints (1, 2, 'a', (5.5, 4)) print(1 in tpl) # Prints True print(1 not in tpl) # Prints False
Kod Utskrift Kommentar
tpl = (1, 2, 3)
print(tpl[0]) 1
print(tpl[-1]) 3 Sista elementet. Negativt index räknas bakifrån.
print(tpl[1:3]) (2, 3) Ny tupel från och med pos 1 till men inte med position 3.
print(tpl[:2]) (1, 2) Från början (pos 0)

Funktioner för tupler

Funktion Betydelse Exempel
len Antal element (på toppnivå) i tupeln len((1, 2, (1, 1, 2), 1)) ger 2
tuple Skapar nytt tupelobjekt från lista, sträng eller tupel tuple('ab') ger ('a', 'b')
str Returnerar tupeln som en sträng str((1, 2)) ger '(1, 2)'
sum Summan av elementen. Elementen måste vara numeriska. sum((1, 2, 3)) ger 6

Metoder

Tupler har endast metoderna count och index.

Tillbaka

Valid CSS!