Grafik med turtle-klassen

Här tar vi bara upp några av de mest grundläggande metoderna. Se dokumentationen för en fullständig beskrivning. Turtlevärlden finns i modulen turtle som alltså måste importeras.

Skapa

MetodFunktionExempel
turtle.Turtle() Skapar och returnerar en padda placerad i origo. Om det är första paddan skapas även världen. t = turtle.Turtle()

Flytta och rita

MetodFunktionExempel
forward(n) fd(n) n pixlar framåt.
backward(n) bk(n) n pixlar bakåt.
left(n) lt(n) Vrid n grader vänster.
right(n) rt(n) Vrid n grader höger.
goto(x, y) Gå till position (x,y).
setx(x) Förflyttning i sidled.
sety(y) Förflyttning i höjdled.
setheading(n)
seth(n)
Sätter riktning. 0 är i x-axelns, 90 i y-axelns riktning. t.seth(180)
circle(radius) Gå i cirkel med angiven radie.
dot(radius, col) Rita en punkt med angiven radie och färg. t.dot(10, 'blue')
speed(n) Sätter farten.
  • 0 : snabbast, ingen animering
  • 1 : långsamt
  • 5
  • 9 : snabbt

Hämta information om paddan

MetodFunktion
towards(x,y) Returnerar riktningen till punkten (x,y).
xcor() Returnerar x-koordinaten.
ycor() Returnerar y-koordinaten.
heading() Returnerar kurs. 0 är positiva x-axeln, 90 är positiva y-axeln.
distance(x, y) Returnerar avståendet till punkten (x,y).
distance(t) Returnerar avståendet till paddan t.

Kontroll av pennan, färger och fyllning

MetodFunktion
pendown()
pd()
Kommer att rita.
penup()
pu()
Kommer ej att rita.
pensize() Returnerar pennans storlek.
pensize(n) Sätter pennans storlek.
isdown() True om pennan är nere, annars False.
pencolor(colorstring) Sätter pennans färg. Exempel: 'blue' eller '#32c18f'.
fillcolor(colorstring) Sätter fyllningsfärg
begin_fill() Börjar fylla figurer.
end_fill() Slutar fylla figurer.
clear() Tar bort allt paddan har ritat.
write(text, font=(name,size,type)) Skriver en text. Exempel:
t.write('hej',
font=('Courier',24,'bold'))
hideturtle() ht() Gör paddan osynlig.
showturtle() st() Gör paddan synlig.
Det finns metoder för att ändra storlek, form och färg på paddan. Det finns också metoder för att ändra fönstret (storlek, färg, koordinatsystem, ...) Se dokumentationen!

Valid CSS!