Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Kursbeskrivning

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7–9 / spec 8–10 eller komvux grundl, 7,5 hp

Kursen ges i enighet med Skolverkets Ramkursplan för grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning. Denna beskrivning kompletterar och specificerar ramkursplanens information.

Studieform

Kursen ges som Kommun-/regionförlagd distanskurs. Kursen beställs av en huvudman (eller flera som samverkar kring beställningen). Uppsala Universitet hanterar ansökningar till kursen. Större delen av kursen ges på IT-distans, men tre (fysiska) närträffar genomförs. Närträffarna sker på Uppsala Universitets campus eller på annan plats enligt överenskommelse mellan beställaren och Uppsala Universitet. Tidpunkt för närträffarna sker enligt överenskommelse.

Beskrivning / Kursens innehåll

Kursen behandlar problemlösning med hjälp av programmering i Python. Kursdeltagarna får, mot slutet av kursen, programmera i ytterligare ett programspråk som är ett lämpligt verktyg i matematik i grundskolans årskurs 7-9.

I kursen ingår dessutom orientering i ämnesdidaktik, både inriktad på att undervisa och handleda elever i programmering och att använda programmering som ett pedagogiskt verktyg i matematik på högstadienivå. Kursdeltagarna får insikter i vad som karaktäriserar lärande i programmering och hur man som lärare kan skapa undervisningssituationer utifrån detta. De får också insikter i hur lärare i sin undervisning kan använda programmering som ett verktyg i att stärka och konkretisera algoritmiskt tänkande, visualisera matematiska koncept för att stärka elevernas förståelse samt för att illustrera matematikens viktiga roll i det datoriserade samhället. Genom att olika grupper av lärare studerar tillsammans (samläsning) kommer deltagarna att få insikt i hur programmering används teknikämnet och i matematik på grundskolenivå.

Nivå och målgrupp

Kursen ges på grundnivå, G1N och riktar sig främst till följande grupper av yrkesverksamma lärare:

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.
  • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Undervisning

Kursen ges under perioden januari till juni 2019 som distanskurs med 3 kursträffar mellan vilka deltagarna arbetar självständigt eller kollegialt. Under träffarna sker undervisning i form av föreläsningar, seminarier samt handledning vid datorlaborationer. Undervisningen sker på svenska med enstaka inslag och kurslitteratur på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig examination av uppgifter. Muntlig examination av programmeringsuppgifter i datorsal förekommer. Muntliga examinationer sker i samband med kursträffarna. Möjlighet till omexamination ges i juni och augusti.
Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren

  • behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering,
  • utifrån problemställningar kunna skapa enklare program,
  • kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program,
  • arbeta med programmering i en programmeringsmiljö,
  • identifiera moment och innehåll i matematikämnets kurs-/ämnesplan för årskurs 7-9 där programmering är ett användbart verktyg, samt använda programmering som verktyg för problemlösning och visualisering som är relevant för undervisningen,
  • använda forskningsbaserade metoder för att handleda elevers programmering inom ramen för matematikämnet.

För anmälan gäller först-till-kvarn principen och senaste anmälningsdag är 19 juli 2019. Anmälan och frågor skickas till Mats Daniels.

Uppdaterad  2019-05-13 13:35:34 av Kajsa Örjavik.