Technical Report 2000-004

Användarcentrerad systemutveckling

Bengt Göransson and Jan Gulliksen

March 2000

Abstract:
Denna rapport beskriver grunderna i användarcentrerad systemutveckling och hur detta förhåller sig till ett antal systemutvecklingsmodeller. Den beskriver användarmedverkan, projektstyrningsaspekter, metoder och roller i arbetet. Den relaterar hela tiden till det arbete som vi bedrivit tillsammans med Riksskatteverket och rapporterar också om ett antal observationer som gjorts under de fem år av samverkan med Riksskatteverket som vi haft. Särskild tonvikt har lagts på att användarmedverkan skall vara effektiv i systemutvecklingsprocessen. Syftet med denna rapport är att förklara varför ett användarcentrerat synsätt är nödvändigt i organisationen, vad man vinner på detta och vilka fallgropar man skall undvika. Det kan tjäna som ett underlag för att bedriva ett användarcentrerat utvecklingsprojekt, men också som underlag/krav för upphandling av en systemutvecklingsmodell och vad en sådan modell bör kompletteras med för att bli användarcentrerad. Den riktar sig till verksamhetsföreträdare och it-strateger på låg som hög nivå.

Note: In Swedish. Also available as report TRITA-NA-D 0005, CID-71, KTH, Stockholm, Sweden. An extended and revised version is available in the book Användarcentrerad systemdesign, see http://acsd.hci.uu.se

Available as Postscript (19.81 MB), PDF (3.46 MB), and compressed Postscript (8.18 MB)

Download BibTeX entry.