Technical Report 2009-015

Två kulturer på Internet: Resultat av faktor- och klusteranalys

Håkan Selg

May 2009

Abstract:

Bland avancerade användare av Internet intar studenter en nyckelroll. Att studera deras beteenden på nätet gör det möjligt för oss att tidigt upptäcka nya tendenser och att förstå vad som ligger framför oss på några års sikt. Vidare utgör studenterna en stor grupp i samhället som snart kommer att föra sin nyvunna kunskap och sitt tänkande in i arbetslivet. En enkät riktad till studenter, doktorander och anställda vid 32 svenska universitet och högskolor genomfördes under hösten 2007. Enkätsvaren analyserades genom korstabuleringar, faktoranalys och klusteranalys. Ett framträdande resultat var att två olika användarmönster bland Internetanvändarna tydligt gick att urskilja. Skillnaden är av sådan storlek att vi kan tala om två kulturer. Den ena kulturen, kännetecknas av envägskommunikation, som att söka information, ta del av nyheter, betala räkningar och beställa resor. Kommunikationen är  vertikal  och knyter samman företag med sina kunder, och myndigheter med medborgare. Det dominerande kommunikationsverktyget är e-post. Den andra kulturen utmärks av tvåvägskommunikation där användarna samtidigt är konsumenter av information och producenter av innehåll i nätverk. Detta är en värld av nätgemenskaper, bloggar och andra sociala mjukvaror. Kommunikationen är  horisontell  och med olika protokoll för instant messaging (IM) som typiskt verktyg för kommunikation.

Rapporten finns även publicerad i Nationellt IT-användarcentrums (NITA) rapportserie från projektet InternetExplorers som delrapport 9.

Note: In Swedish.

Available as PDF (1.41 MB)

Download BibTeX entry.