Technical Report 2011-021

Om nya kontaktmönster i arbetslivet: SMS, chatt, e-post och telefoni - När används vad?

Håkan Selg

October 2011

Abstract:

Under senare år har telefoni och e-post kompletterats med nya digitala kontaktverktyg; SMS, och direktmeddelanden ("chatt"), sociala medier som Facebook och LinkedIn och mikrobloggen Twitter. För röstsamtal finns numera också IP-telefoni. I en pilotstudie från 2010 framkom att nya kontaktmönster håller på att etableras i spåren av de nya verktygen. I syfte att kartlägga användningen av de olika verktygen genomfördes under mars 2011 en enkätundersökning bland Dataföreningens medlemmar.

Den här rapporten behandlar kontaktverktygen för en eller ett fåtal mottagare och där det huvudsakliga syftet med kontakten är dialog. I en kommande rapport behandlas sociala medier, dvs. kommunikation med ett större antal utvalda mottagare.

Resultaten pekar mot ett relativt specialiserat kontaktmönster i yrkesrelaterade sammanhang där e-post och mobiltelefoni utgör standardverktygen för text- respektive röstmeddelanden. De övriga verktygen uppvisar av större variation i användarmönstren. Användningen av direktmeddelanden är på väg uppåt och har redan passerat fast telefoni för yrkesrelaterade kontakter. Här dominerar de yngre användarna.

Den privata användningen kännetecknas dels av en bredare repertoar i valet av kontaktverktyg, dels tydligare tendenser i användarmönstren. SMS och direktmeddelanden utnyttjas mer av kvinnor än av män. Vidare ger åldersfaktorn ett starkare utslag vid privat användning. Slutsatsen blir därför att användarmönstren vid privata kontakter utmärks av större heterogenitet.

Användningen av fast telefoni minskar successivt. Tendensen är generell men processen sker snabbare i arbetslivet. I likhet med chatten märks en åldersrelaterad tendens men med omvända förtecken. Yngre användare överger i större utsträckning den fasta telefonin.

De tillfrågade ombads rangordna de olika kontaktverktygens lämplighet vid ett antal givna situationer. Det visade sig då att telefonsamtalet, oavsett det sker via fast, mobil eller IP-telefoni, rankas högt i alla situationer. Lika populär i yrkessammanhang är e-posten som dessutom har den fördelen att kontakten dokumenteras. Detta är framför allt uppskattat när syftet är att träffa en överenskommelse. Såväl SMS som direktmeddelanden bedöms lämpliga vid informella situationer och i kontakter med personer man känner väl. Vid brådskande ärenden rankas SMS som näst bästa alternativet efter telefonsamtal.

Valet av kontaktverktyg påverkas i liten grad av om kontakten sker i yrket eller i privata sammanhang. Mer styrande är andra omständigheter , t.ex. om kontakten är av formell eller informell natur eller om ärendet är brådskande. Störst roll spelar hur pass väl man känner personen som ska kontaktas, inbegripet vilka kontaktverktyg hon eller han känner sig hemmastadd med.

Note: In Swedish.

Available as PDF (1.17 MB, no cover)

Download BibTeX entry.