Technical Report 2013-002

Användarnas synpunkter på IT-lösningar i vården - Sammanfattande erfarenheter från utvärderingar vid Landstinget i Uppsala län (2008-2012)

Rebecka Janols, Bengt Sandblad, Bengt Göransson, and Thomas Lind

March 2013

Abstract:

Det ständigt pågående IT-förändringsarbetet inom vården har potentialen att bidra till ökad vårdkvalitet, effektivitet, patientsäkerhet, patientservice och en förbättrad arbetsmiljö. Om man lyckas med detta är IT-investeringar nyttiga för vården, patienterna och landstinget. Idag finns emellertid en dålig kunskap om vilken nyttan är och det saknas modeller för att beräkna den. All erfarenhet från det hittills genomförda arbetet, liksom från mycket annan tidigare forskning, pekar på att det finns stora problem med utveckling och införande av IT i vården. Problemen består dels i att man inte förmår utnyttja den nyttopotential som finns, dels att såväl IT-system som förändringsprocesserna inte håller nog hög kvalitet, vilket resulterar i negativa reaktioner och effekter hos användarna, dvs. hos vårdpersonalen.

Denna rapport presenterar en sammanfattning av användarnas synpunkter på IT lösningar i vården. Innehållet i rapporten är grundat i både kvalitativa och kvantitativa studier genomfört inom ramen for projektet IVAN. Projektet IVAN (Informationssystem i vården Användbarhet och Nytta) är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Uppsala Län (LUL) och forskare vid avdelningen for visuell information och interaktion, Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Projektet startade med en 6 månaders förstudie på Akademiska sjukhuset hösten 2008 och har mellan jan 2010- dec 2011 fungerat som ett Landstingsprojekt. Projektet var ett IVAN har till stor del fokuserat på kartläggningar och analyser av de system, processer och organisation som finns runt dagens IT-system. Bilden av de problem som finns idag, särskilt när det gäller vårdpersonalens upplevda situation, har klarnat. Många behov av förändringar och förbättringar har framkommit.

Note: In Swedish. Updated title 2013-03-16.

Available as PDF (234 kB, no cover)

Download BibTeX entry.