Technical Report 2014-013

Införandet av Raindance Bokföringsportal vid Uppsala universitet - En kortfattad rapport från KiA-projektet

Thomas Lind, Åsa Cajander, and Bengt Sandblad

April 2014

Abstract:

Under senvåren och hösten 2013 genomfördes en studie för att dra lärdomar av införandet som skedde inför årsskiftet 2012-2013 utav Bokföringsportalen, en del av ekonomisystemet Raindance vid Uppsala universitet. Utöver Bokföringsportalen har studien även berört frågor om införande av IT kopplat till avdelningen för ekonomi och upphandling mer generellt.

Studien har utförts inom ramen för KiA-projektet och baseras på fyra intervjuer med personal vid universitetsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling samt sex intervjuer med ekonomiadministratörer från olika institutioner vid universitetet.

Intervjuerna visar på ett brett spektra av uppfattningar och inställningar till införandet av Bokföringsportalen, där vissa anser att hela deras arbetssituation har förändrats medan andra ser förändringen som knappt märkbar. Synen på förändringen som positiv eller negativ varierar också bland respondenterna. Vitt skilda förhållanden i organisationen av ekonomiadministratörernas roller och arbetsuppgifter, samt faktorer rörande institutionerna i övrigt, bidrar till att skapa väldigt olika förutsättningar vid förändring av IT som påverkar administratörernas arbetsmiljö.

Note: In Swedish.

Available as PDF (238 kB, no cover)

Download BibTeX entry.