Technical Report 2015-010

Resultat och reflektioner kring mailkategorisering av användares mail till Uppsala läns landsting kring åtkomst av journaler via nätet

Nanna Kjellin Lagerqvist

March 2015

Abstract:

På uppdrag av Benny Eklund, Uppsala läns landsting, har mail inkomna till mailboxen med adress sustains@lul.se under fjärde kvartalet 2012 till och med första kvartalet 2014 lästs och kategoriserats. Mailboxens syfte har varit att motta feedback från användare av Sustains, senare Journalen. Nedan benämns båda versionerna av systemet vid samlingsnamnet Journal via nätet. Feedbacken var av typen fritt formulerade åsikter och erfarenheter. Användarna har inte använt någon mall eller svarat på några specifika frågor utan har ombetts berätta fritt om sina upplevelser.

Under den iterativa genomgången av mailen utformades fjorton kategorier utifrån vilka användarnas feedback sorterades. Resultatet av detta visade att de flesta användare var positiva till Journal via nätet och det främsta användningsområdet var som minnesanteckning och komplement till ett tidigare vårdbesök. Även användare som inte hade någon vårdkontakt i Uppsala län, och därför inte såg något innehåll i journalen, var positiva till tjänsten och efterfrågade den till sina landsting.

Note: In Swedish. Updated and superceded by Technical Report nr 2015-029.

Available as PDF (126 kB, no cover)

Download BibTeX entry.