Skip to main content
Department of Information Technology
UPMARC_700x150.gif

Organisation

UPMARC är ett forskningscentrum som inrättats vid Uppsala universitet för bedrivande av spetsforskning inom programvaruteknik.

Centrumet finansieras av Vetenskapsrådet genom s.k. Linnéstödsmedel samt av Uppsala universitet.

1. Rektor beslutade den 12 november 2008 (UFV 2008/1333) att inrätta UPMARC vid institutionen för informationsteknologi och uppdrog till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden att utse styrelse för centrumet.

Centrumet är administrativt knutet till institutionen för informationsteknologi, vilket innebär att verksamheten ekonomiskt organiseras som ett centrum vid institutionen för informationsteknologi. Föreståndaren ansvarar i samråd med prefekten för att verksamheten bedrivs inom givna ramar.

2. Centrumet skall utgöra en stark forskningsmiljö och utveckla forskningen inom programvaruteknik-området i enlighet med den i ansökan beskrivna planen.

3. Centrumet leds av en styrelse och en föreståndare.

4. Styrelsen består av minst 5 ledamöter, inklusive en ordförande. Sammansättningen skall vara enligt följande:

  • 1 representant för den teknisk naturvetenskapliga fakulteten
  • 3 forskare samt 2 suppleanter vid UPMARC efter förslag från institutionen för informationsteknologi.
  • 2 representanter utanför den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, med expertis inom programvaruteknik-området.
  • Därtill utser Uppsala studentkår, efter samråd med föreståndaren, en doktorandrepresentant samt en suppleant (mandattid ett år).

Mandattiden för styrelsen följer kontraktstiden för VR-bidraget (den första mandatperioden löper därmed till och med 30 juni 2010. Avgår ledamot under mandattiden skall ny ledamot utses för återstående del av perioden.

Ordförande och föreståndare utses av fakultetsnämnden för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Föreståndaren utses för en period som följer kontraktstiden för VR-bidraget enligt ovan. Föreståndaren är föredragande i styrelsen. Föreståndarens uppgifter, ansvar och befogenheter i övrigt skall vara enligt beslut 2006-05-09 (UFV 2005/590).

5. Styrelsen har till uppgift att:

  • besluta om riktlinjer för verksamheten och arbetsordning vid UPMARC,
  • utse ledamöterna i den vetenskapliga kommittén,
  • besluta om centrumets budget,
  • årligen till institutionen för informationsteknologi lämna verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och de framställningar i övrigt som erfordras,
  • inför varje ny mandatperiod genomföra en självvärdering och utifrån denna föreslå organisatoriska förändringar

6. Styrelsen får i övrigt inrätta referens- och arbetsgrupper, inklusive rådgivande vetenskaplig kommitté (scientific advisory board), för sin verksamhet i den utsträckning styrelsen beslutar.

7. Utvärdering av UPMARC:s verksamhet skall genomföras i enlighet med kontraktsbestämmelserna. Utvärdering ska därutöver ske 18 månader före finansieringens upphörande, inför beslut om förlängning eller avveckling.

Updated  2010-09-16 15:55:41 by Roland Grönroos.