Institutionen för informationsteknologi

Tips om utvalda programverktyg

Matlab
Filöverföring
E-post
GNU
Databas
Filhantering
Utskrift
Att arbeta med textfiler och strömmande text
Prestandamätning
Skriptning
Hitta användare och datorer
Filkonvertering
Typsättning / texthantering
Bilder / grafik
Arkivering
Programmering
PDF-läsare (t.ex. Acrobat Reader)
Övrigt

Filöverföring

ssh, sftp, scp - krypterad förbindelse/filöverföring

Se separat sida på datordrifts FAQ.

wget - ladda hem HTTP-träd

Om du vill spara en del av ett webb-träd, blir det tidsödande att använda en webbrowser för att spara enskilda sidor. Wget tar hem llt på en gång; du kan även tala om vila filer/filtyper du vill ladda ner. Exempelvis så kan du tanka ner alla rpm:s för linux som har med gtk att göra så här:

wget -nd -r -l 1 http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/3/i386/ -A "gtk*.rpm"

E-post

Se separat sida på datordrifts FAQ.

GNU

GNU är en samling fritt tillgängliga programvaror som finns under en publik licens, dvs alla får använda programmen. Manualer till vanliga GNU-verktyg (bl.a. emacs, cvws, gzip, tar, ...) kan du hitta på: http://www.gnu.org/manual/manual.html

Databas

MySQL. Användare på institutionens MySQL-server skapas av datordriftgruppen. Finns dock enbart tillgänglig för laborationsbruk; databasen töms efter varje laboration. http://www.mysql.com/

Filhantering

Följande är en lista på grundläggande kommandon du förutsätts känna till för att hantera dina filer på hårddisken när du använder vårt unix-system (fungerar lika bra hemma om du kör linux, bsd eller något liknande). Använd kommandot man chown för att läsa manualen för chown-komnmandot (motsvarande för övriga kommandon).
cp, rm, ls, mv, mkdir, dir, rmdir, chown, chgrp, touch, df, du, pwd

Inte lika vanligt använda kommandon är bl.a.:
dd, mkfifo, newgrp

Utskrift

lp - skriv ut en fil

lp -dpr2510 fil.ps skriver ut filen fil.ps på skrivaren i sal 2510.

lpq - visa kön av utskrifter

lpq -Ppr2510 visar hela kön för skrivaren i sal 2510.

cancel - ta bort en utskrift ur kön

cancel pr1515-45398 tar bort utskriften med identitet 45398 på skrivaren pr1515, där skivare och identiteten fås mha lpstat.

Att arbeta med textfiler och strömmande text

cat - visa och sammanfoga filer

Används vanligast för att sammanfoga flera filer enligt cat fil1.text fil2.text > fil1och2.text samt för att bearbeta en fil som en textström, exempelvis cat fil.text | wc.

od - Skriv ut filer i oktal (eller annan) talbas.

echo "hej hopp" | od ger 0000000 064145 065040 064157 070160 005000

head, tail - Skriv ut början eller slutet av en fil.
split - Dela upp en fil i flera portionsbitar.

split filAttDela NAMN ger att filen filAttDela delas till filer som heter NAMNaa till NAMNzz (Om det skulle behövas fler filer så avbryts split). Om man inte anger ett namn så heter filerna xaa till xzz.
En bra flagga är -b där man specifierar hur stora (i bytes) filerna ska vara t.ex. split -b 500 filAttDela test för att dela filAttDela i 500 bytes filer, man kan
också använda suffixen k och m för kilobyte respektive megabyte.

wc - Räkna antalet tecken, ord och rader i en fil.

Bra flaggor är -l för antal rader, -m för antal tecken och -w för antal ord. Utan flaggor ger den utskriften antal rader, antal ord och antal tecken i den ordningen.

md5sum - Beräkna eller verifiera md5-kontrollsumman (checksum).
sort - Sortera en fil och lägg filer i sorterad ordning

du -ks *|sort -n ger en lista över storleken på alla kataloger och filer, från minst till störst.

uniq - Hitta dubblettrader i filer.
join - Lägg ihop olika filer så gemensamt sökfält matchar för varje rad.
diff - Visa skillnaden mellan två filer.
strings - Plocka ut den text som finns i en blandad fil.

strings a.jpg | head -15 ger i grova drag EXIF-taggarna (bildinformation) som sparats i en jpeg-bild, exempelvis kan det innefatta datumet när bilden togs och kameramodellen.

tr - byt ut tecken i en text

echo Test | tr '[:lower:]' '[:upper:]' ger TEST

sed - redigera textström med bl.a. reguljäruttryck

echo "hej hopp"|sed -e 's/.*o\(.*\)$/so\1a/' ger soppa

cut - klipp ut valda kolumner i en textfil

echo "hej hopp"|cut -dh -f2 ger ej

Prestandamätning

time - mät ruseursbehovet för program

time ls ger:
real 0m0.021s
user 0m0.000s
sys 0m0.030s

Skriptning

För avancerade skripts används lämpligtvis språken perl eller python, men för enklare skripts kan man med fördel använda bash. Se bash-manualen för handledning. Nedan följer ett par enkla smakprov.

echo - skriv ut en textrad
printf - skriv ut en formaterad textrad

printf "%d hej %d" 5 2 ger 5 hej 2

date - Skriv ut (och ställ om) systemklockan.
nice - Ändra prioriteringen för ett program som körs
sleep - Vänta ett antal sekunder
for, if, while, case - repetitioner, villkor

for i in fil1.text fil2.text; do wc $i; done räknar tecken, ord och rader i fil1.text och fil2.text.
if ( ( 5<7 ) ); then echo hej; fi skriver ut hej ty 5<7.
for ( (a=1;a<5;a++) ); do echo $a; done skriver ut 1 2 3 4.
case minfil.pdf in *.pdf) echo "PDF-fil";; *) echo "Annan fil.";; esac skriver ut PDF-fil ty minfil.pdf slutar på .pdf.
echo $( (5 + 7*2) ) skriver ut 19. Se även kommandot dc (desktop calculator).
select i in "ena valet" "andra valet" "tredje valet"; do echo $i; break; done; skriver ut tre numrerade val, väntar på inmatning av nummer, och skriver ut det val man gjort (som lagrats i variabeln i).

Hitta användare och datorer

finger - Visa information, bl.a. signaturinformation, om användare
dig - Hämta information ur DNS

dig -x 130.238.17.42 ger svaret bellatrix.it.uu.se
dig smtp.it.uu.se ger svaret' 130.238.7.33 och 130.238.4.153.

ph - Visa användarinformation från universitetskatalogen

ph Olle Olsson ger' information om samtliga Olle Olsson vid universitetet.

var - Var befinnersig en användare
student - Hitta student med användarnamn eller (del av) riktigt namn.
users, who - Visa vem som är påloggad.
whoami, logname - Visa nuvarande identitet
groups - Visa vilka grupper man tillhör
id - Visa identitetsuppgifter (id, gid)

Filkonvertering

Konvertera mellan filformat. Det finns en uppsjö möjligheter, bland andra:

html2ps - skapa postscript av html-filer.
dvi2* - konvertera dvi (tex/latex-genererade filer) till postscript, pdf eller annat.
ppm* - konvertera ppm-bildformatet till alla möjliga format (jpeg, tiff, gif, ...)
*ppm - konvertera alla möjliga bildformat (jpeg, tiff, gif, ...) till ppm-formatet
a2ps, enscript - skapa postscript av text
ps* - skriv om postscriptdokument, konvertera till pdf mm.

Typsättning / texthantering

tex, latex, xdvi, dvips - typsättning

Komplext och mycket användbart typsättningsspråk, se exempelvis latex-projektet och TeX user groups. Det finns paket för att utforma artiklar, böcker och annat. Även presentationer kan skapas med hjälp av beamer-paketet.

ispell - stavningskontroll

ispell -d svenska -t snabbkurs.tex ger en interaktiv korrigering av innehållet i tex-filen snabbkurs.tex

nedit - text editor

Liten och kompakt texteditor, se nedit.

soffice - OpenOffice-paketet

Ordbehandling, kalkyl och det vanligt förekommande i office-paket. Import/export av windows-officefiler finns. Programmet kan hämtas gratis - för linux, windows, mac och andra platformar - på OpenOffice-hemsidan. OpenOffice hette tidigare StarOffice. Svar på vanliga frågor, introduktion, genomgång av hur man löser specifika uppgifter mm hittar du på dokumentationssidan.

emacs

Emacs är den mest spridda texteditorn. Mycket flexibel, konfigurerbar, komplex och allt annat också (inkluderar allt från e-postläsare till psykolog). Sök efter emacs introduction för att finna otaliga handledningar till emacs.

Att stänga av expansion av förkortningar i Emacs

Expansion av förkortningar (Word Abbrev mode) aktiveras automatiskt i
vissa lägen, exempelvis när man skapar en buffert för Java-kod. Det går
förmodligen att anpassa Java mode så att den inte medför Word Abbrev
mode, men man kan alltid stänga av funktionen med M-x abbrev-mode om
den av någon anledning aktiverats trots att man inte vill det.

Bilder / grafik

gv - grafiskt gränssnitt till postscripttolken ghostscript
display - bildvisare och -redigerare

Ett av Image Magicks många ansikten.

xv - klassisk bildvisare
gimp - bildbearbetning

Med gimp kan du titta, redigera, filtrera och manipulera bilder. Finns gratis till de flesta datorsystem, och kan med fördel användas istället för photoshop.

xmgrace - interaktivt grafritningsprogram

Se xmgraces hemsida.

freemind - Rita mindmaps

Opensource program för att rita mindmaps skrivet i Java.
Freemind

sodipodi

Vektorbaserar program för att skapa och redigera bilder.

xfig - Vektorritningar

Kan rita snabbt och enkelt för dig som behöver olika schematiska ritningar. Kan även importera bilder; exporterar till ps och pdf.

dia

Program för att rita diagram tex. er-diagram

Jarnal - PDF-antecknare (OBS ännu ej installerad)

Ladda in din presentation/dokument (PDF, text, ...) och rita rakt över dokumentet interaktivt, tex under en föreläsning. Spara allt som en PDF när du är klar. Klarar även bläddring (alltså perfekt för LaTeX/Beamerpresentationer)

Arkivering

gzip, bzip, bzip2 - komprimera en/flera filer
tar - skapa filarkiv

Kommandot 'tar' samlar ihop ett antal filer till en enda fil (s.k. tarball).
tar -cvf minafiler.tar fil1.text fil2.text fil3.jpg skapar filen minafiler.tar och lägger in en kopia av var och en av de andra filerna i den.
tar -tvf minafiler.tar visar vad arkivet innehåller.
tar -xvzf minafiler.tar.gz packar upp de enskilda filerna i ett tararkiv, där arkivfilen blivit komprimerad med gzip.

Programmering

C, C++, Erlang, Java, Scheme, ML, Prolog
lisp

Se clisps hemsida.

python - icke-kompilerat objektorienterat språk

Python används vanligtvis för skriptning; jämförs med perl, tcl m.fl. Se pythons hemsida.

Perl

Perl används vanligtvis för skriptning; jämförs med python, tcl m.fl.

rexx - publika varianten av IBMs gamla programmeringsspråk

Rexx är ett språk främst för att sammanbinda olika program. Minns även arexx. Se rexxs hemsida.

mlview - Redigera XML-filer

XML editor för GNOME.

netbeans - IDE för Java, Java EE, C, C++, PHP, Ruby, Groovy, Python m.fl.

Opensource IDE där SUN tar stor del i utvecklingen. Stöder via plugins tredjeparts tillägg.
Netbeans

eclipse - IDE för Java, C, C++ m.fl.

Opensource IDE.
Eclipse

bison - skapar C-program som tolkar (parsar) enligt en definierad grammatik
flex - scannergenerator
gdb, ddd - debugger
make - automatisera kompilering

Skapa en Makefile där kompilerings- och länkdefinitioner beskrivs en gång för alla, så kan programmet kompileras genom att köra make.

Autoconf - skapa configure-paket

Om du skall distribuera programpaket till många användare kan dessa paketeras så de blir kompilerbara på olika plattformar mha autoconf.

PDF-läsare (t.ex. Acrobat Reader)

  • acroread - startar den senast tillgängliga versionen av Adobe Acrobat Reader OBS! minneskrävande version som är oanvändbar för äldre maskiner.
  • xpdf - ett snabbstartat alternativ till Adobe Acrobat Reader, klarar dock inte riktigt alla pdf-dokument.
  • acroread5 - startar version 5 av Adobe Acrobat reader.

Övrigt

Jargong

Se Jargong.

units - Konvertering mellan olika enheter
Uppdaterad  2010-09-06 11:44:58 av Karolina Malm Holmgren.